ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 23 tháng 8 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP BÁOCÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm2012 của Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 233/TTr-SXD ngày 12 tháng 7 năm 2013về việc ban hành quy chế phối hợp báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựngtrên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế phối hợp báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàntỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môitrường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Cục trưởngCục Thống kê tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – VũngTàu; Thủ trưởng các đơn vị cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trườngvà các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

QUYCHẾ

PHỐI HỢP BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNGHỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xâydựng và các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc báo cáo thống kê tổng hợp ngànhxây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Nguyên tắc phối hợp giữa Sở Xây dựng và các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vịphải đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, thống nhất, chính xác và đúng thời gianquy định trong công tác cung cấp thông tin, số liệu để Sở Xây dựng tổng hợp,báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu thập,tổng hợp chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địabàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng theoquy định.

2. Đối với các chỉ tiêu thống kê cần thu thập qua điềutra thống kê, Sở Xây dựng lập dự toán kinh phí để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét và bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh.

3. Trực tiếp chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáocác chỉ tiêu, số liệu thống kê sau:

a) Chỉ số giá xây dựng;

b) Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh;

c) Dự án đầu tư phát triển đô thị;

d) Chất thải rắn đã được xử lý;

đ) Số lượng sàn giao dịch bất động sản.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu doanhnghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu cácchỉ tiêu thống kê sau:

a) Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩnkỹ thuật quốc gia tương ứng;

b) Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinhtrong các khu công nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khucông nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu cácchỉ tiêu thống kê sau:

a) Quy hoạch xây dựng khu chức năng công nghiệp;

b) Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếusản xuất trong các khu công nghiệp.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Thống kê

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu cácchỉ tiêu thống kê sau:

a) Số lượng và dân số đô thị;

b) Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố thuộc tỉnh

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu cácchỉ tiêu thống kê sau:

a) Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn;

b) Sự cố về chất lượng công trình xây dựng trênđịa bàn;

c) Tai nạn lao động trong thi công xây dựng trên địabàn;

d) Quy hoạch xây dựng khu chức năng trên địa bàn;

đ) Quy hoạch phân khu trên địa bàn;

e) Quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn;

g) Diện tích đất đô thị trên địa bàn;

h) Tổng số nhà ở xây dựng mới và tổng số diệntích nhà ở xây dựng mới trên địa bàn;

i) Tổng số nhà ở và tổng số diện tích nhà ởcông vụ đã xây mới (hoặc mua nhà ở làm nhà công vụ) trên địa bàn;

k) Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếungoài khu công nghiệp.

Điều 9. Trách nhiệm của các chủ đầu tư dự ánnhà ở xã hội

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu vềtổng số nhà và tổng diện tích nhà ở xã hội được xây dựng mới domình làm chủ đầu tư.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị quản lýhệ thống cấp nước, thoát nước

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu vềhiện trạng hệ thống cấp nước, thoát nước đô thị thuộc phạm vi quảnlý, vận hành.

Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị vệ sinh môitrường đô thị

Tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng số liệu vềchất thải rắn phát sinh trên địa bàn.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vịkhác

Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về bấtđộng sản, các sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm cung cấpsố liệu theo yêu cầu của Sở Xây dựng về các chỉ tiêu thống kê sau:

a) Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bấtđộng sản;

b) Các số liệu liên quan để xác định chỉ số bấtđộng sản.

Điều 13. Biểu mẫu báo cáo

Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê, giải thích cácbiểu mẫu báo cáo được ban hành tại các phụ lục kèm theo Thông tư06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định chếđộ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức phối hợp và đánh giá hoạt động phốihợp

1. Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, đôn đốc, hướngdẫn, giám sát và phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiệnQuy chế này.

2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quy định tại Quy chế nàycó trách nhiệm tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu và gửi báo cáođúng thời gian và nội dung quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợpngành xây dựng và theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghịvà các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơquan, đơn vị có liên quan gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.