ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định s 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám,chữa bệnh cho người nghèo;

Thực hiện Công văn số 756/HĐND-CTHĐ ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Hộiđồng nhân dân tnh về việc có ý kiến chế độ hỗtrợ một phần chi phí khám cha bệnh cho người nghèotrên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh htrợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho một sốđối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nội dung cụ thểnhư sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Quyếtđịnh số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, gm:

a) Người thuộc hộ nghèo theo quy địnhhiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

b) Đng bào dântộc thiu s đang sinh sng xã, phường, thị trn thuộc vùng khó khăn trên địabàn tỉnh. Danh mục địa bàn khó khăn thuộc tỉnh thực hiện theo Quyết định s 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Người thuộc diện được hưởngtrợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.

d) Người đang được nuôi dưỡng tại cáccơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

e) Người mắc bệnh ung thư, chạy thậnnhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khảnăng chi trả viện phí.

2. Các chế độ hỗ trợ

a) Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượngquy định tại điểm a, điểm b nêu tại khoản 1, Điu 1 Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơsy tế của Nhà nước từ bệnh viện tuyến huyện trở lên, vớimức 3% lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.

b) Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đếnbệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đi tượng quy định tại điểm a, đim b khoản 1, Điều1 Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyếnhuyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm ytế hỗ trợ. Cự ly được tính từ trung tâm xã đến cơ sở điềutrị (bệnh viện) và ngược lại.

- Trường hợp sdụngphương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyểncả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bng 0,2 lít xăng, dầu diezel/km theo khoảng cáchvận chuyển thực tế; giá xăng, dầu tại thời điểm sử dụng vàchi phí cầu, phà, đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơnmột người bệnh được vận chuyn trên một phương tiện thìmức thanh toán chỉ được tính như đi với vận chuyn một người bệnh.

- Trường hợp không sử dụng phươngtiện vận chuyển của cơ sy tế Nhà nước: Thanh toán chiphí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 2 lít xăng, dầu diezel/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển thực tế vàgiá xăng, dầu tại thời điểm sử dụng.

c) Hỗ trợ một phần chi phí khám, cha bệnh bảo hiểm y tếmà các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1, Điều 1 Quyếtđịnh này phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ100.000 đồng trở lên.

Mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 50% chi phíkhám, chữa bệnh đồng chi trả theo quy định nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/lần htrợ và tổng mức hỗ trợkhông quá 10 triệu đng/người.

d) Đối tượng được quy định tại điểm dkhoản 1, Điều 1 Quyết định này được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh đồngchi trả theo quy định nhưng tối đa không quá 2 triệu đng/người/lần hỗ trợ và tổng mức hỗ trkhông quá10 triệu đồng/người.

e) Hỗ trợ thanhtoán một phần chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng quy định tại điểm e khoản 1,Điều 1 Quyết định này đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tếcủa Nhà nước từ 1.000.000 đồng trở lên cho một đợt khám, chữabệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; nếu có bảohiểm y tế thì hỗ trợ như điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyếtđịnh này.

Mức htrợ cụ thể:Hỗ trợ 50% chi phí khám, cha bệnh theo quy định nhưng ti đa không quá 5 triệu đng/người/ln htrợ và tng mức hỗtrợ không quá 20 triệu đồng/người.

g) Việc hỗ trợ thanh toán một phầnchi phí khám, chữa bệnh cho các đi tượng quy định tạikhoản 1, Điều 1 Quyết định này được bệnh viện xem xét, giải quyết trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày xuất viện.

3. Hsơ, thủ tục hỗ trợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng tại khoản 1,Điều 1 Quyết định này:

a) Hồ sơ hỗ trợ một phần chi phíkhám, chữa bệnh cho người nghèo gồm:

- Đơn xin hỗ trợ một phần chi phíkhám, chữa bệnh (theo hướng dẫn của SYtế).

- Bản sao Giấyra viện.

- Biên lai thanh toán viện phí; cáchóa đơn, chứng từ hp pháp liên quan đến việc mua thuc, dụng cụ, sử dụng các dch vụ kthuật y tế đđiều trị.

- Bản sao th Bo hiểm y tế hoặc Chứng minh nhân dân đối với trường hợp bệnh nhân khôngcó thẻ Bảo hiểm y tế.

Riêng các đối tượng quy định tạiđiểm a, điểm b khoản 1, Điều 1 của Quyết định nàyđược h trợ tiền ăn và tin đi lại thìnộp thêm bản sao sổ hộ nghèo hoặc S hộ khu cho bệnh viện.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hỗtrợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo:

- Người đề nghị hỗ trợ nộp trực tiếphoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a, khoản 3,Điều 1 Quyết định này về bệnh viện (Phòng Kế hoạch tng hợp).

+ Trường hợp khám, chữa bệnh trongtỉnh:

Các đối tượng được quy định tại khoản1, Điều 1 Quyết định này nộp hồ sơ tại Bệnh viện nơi đã thực hiện việc khám,chữa bệnh.

+ Trường hợp khám, chữa bệnh ngoàitỉnh:

Các đối tượng được quy định tại khoản1, Điều 1 Quyết định này trong trường hợp cấp cứu hoặcđược chuyển viện lên tuyến trung ương (trừ các trường hợpđi khám, chữa bệnh trái tuyến) nộp hsơ tại bệnh viện nơi đã thực hiện việc khám, chữabệnh ban đầu.

c) Trình tự xem xét hỗ trợ một phầnkinh phí khám, chữa bệnh:

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗtrợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh của các đối tượng,Phòng Kế hoạch tng hợp của bệnh viện có nhiệm vụ kiểm tratính hợp lệ của hồ sơ được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 1 Quyết định nàythì viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp chuyển hồsơ đến Phòng Tài chính - Kế toán của bệnh viện để xem xétcác hóa đơn, chứng từ có liên quan và giải quyết.

+ Trong trường hợp hồ sơ chưa rõ một số nội dung, thông tin thì trongthi hạn 05 ngày làm việc, bệnh viện (Phòng Tài chính - Kếtoán) phải có văn bản thông báo cho người đề nghị được biết. Vănbản thông báo phải nêu cụ th là cnlàm rõ những nội dung, thông tin nào.

+ Khi nhận được văn bản yêu cầu hoànchỉnh hồ sơ, người đề nghị hỗ trợ phải cung cấp, bổ sung những nội dung, thôngtin theo yêu cầu được ghi trong văn bản và gửi v Phòng Tài chính - Kế toán của bệnh viện (Thờigian giải quyết thủ tục hành chính được tính từ ngày người đề nghị h trợ đã cung cấp đầy đủcác thông tin theo yêu cầu của bệnh viện).

- Các đối tượng đề nghị hỗ trợ một phn kinh phí khám, chữa bệnh sẽ được nhận kinh phí hỗ trợ tại Phòng Tàichính - Kế toán của bệnh viện.

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ là 20(hai mươi) ngày làm việc kể từ khi bệnh viện tiếp nhận hồ sơ đề nghị.

4. Nguồnkinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện việc hỗ trợmột phần chi phí khám chữa bệnh cho một số đi tượng theoQuyết định này được hỗ trợ từ ngân sách địa phương, cùngsự đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh.

5. Lập dự toán, quản lý, sửdụng và thanh quyết toán kinh phí

a) Lập dự toán:

- Hàng năm, căn cứ vào số lượng đốitượng thực tế được hỗ trợ của năm trước, mc hỗ trợ và khả năng ngân sách địa phương, Sở Y tế xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ một phần chi phí khám,chữa bệnh cho các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này cùng kỳ với lập dự toán ngân sách hàng năm của ngành.

- STài chínhcó trách nhiệm phân bổ kinh phí hàng năm theo dự toán củaSY tế (sau khi đã được phê duyệt).

b) Quản lý, sử dụngvà thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ:

- SY tế chịutrách nhiệm quản lý, phân bổ và thanh quyết toán nguồnkinh phí hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho các đi tượng quy định tại khoản 1, Điu 1 Quyết định này có hộ khẩu trên địa bàn tínhđúng mục đích, đúng đối tượng.

- Các bệnh việnthực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phíhỗ trmột phần chi phí khám, chữa bệnh theo đúng quy định tài chính - kế toán hiện hành. Việcthanh quyết toán với SY tế sđượcthực hiện hàng quý.

6. Tổ chức thực hiện

Sở Y tế, STàichính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra và giám sát quátrình thực hiện Quyết định này. Định kỳ 06 tháng, hàng nămtchức sơ kết và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tnh đtheo dõi, chỉ đạo.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc SY tế, Giám đc S Tài chính, Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Giám đc Bảo hiểm xã hội tỉnh,Trưng Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan,Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph căn cQuyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
- Như điu 3;
- Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tnh ủy;
- TT. HĐNĐ tnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh;
- Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Trung tâm Thông tin tnh;
- Lưu: VT, VXDL BVy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương