ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 12 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HẠN MỨC ĐẤT GIAO CHO MỖIHỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quyết định này quy định về hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trênđịa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144Luật Đất đai. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạiKhoản 2 Điều 59 Luật Đất đai và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh HậuGiang.

Hạn mức cụ thể được quy định như sau:

1. Đối với đất ở tại đô thị (gồm các phường, thị trấn)không quá 200m2 (hai trăm mét vuông).

2. Đối với đất ởtại nông thôn (gồm các xã) không quá 300m2 (ba trăm mét vuông).

3. Đối với đất ở thuộc các dự án đầu tư phân lô bánnền, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê không áp dụng hạn mức giao đất ở tại Quyếtđịnh này.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dântỉnh Hậu Giang về việc ban hành hạn mức giao đất ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban,ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU và các Ban đảng;
- UBMTTQ
VN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;

-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH. NgH
2
013\CVVP\xin y kien TT UBT\QD han muc giao dat o

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh