ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/ 2014/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục chi tiết các khoảnphí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp các khoản phí, lệ phí thuộcthẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 199/HĐND-CTHĐND ngày 20/11/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định cụ thểthu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; gia hạn nộp tiền sử dụng đất theoThông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 259/TTr-STC ngày 23/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu một số khoản phítrên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau: (Chitiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ quy định về phí, lệ phí tại các Quyết định sau:

- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thuđối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyếtđịnh số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 củaỦyban nhân dân tỉnh; Quy định tỷ lệ phần trăm (%) trích nộp các khoản phí,lệ phí và quy định về lệ phí đăng ký cư trú;

- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sungmột số quy định về phí, lệ phí tại Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007củaỦy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu chitiết mức thu các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 củaỦy bannhân dân tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổsung điểm a, khoản 16, mục I, Biểu chi tiết mức thu các khoản phí, lệ phí banhành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu cáckhoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Các nội dung khác không đề cập thực hiện theo quyđịnh tại Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dântỉnh về quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phầntrăm trích, nộp các khoản phí, lệ phí thuộcthẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM, TT (90b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

QUY ĐỊNH

MỨC THU MỘT SỐ KHOẢNPHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung, đối tượng thu

Mức thu

Ghi chú

I

Phí vệ sinh

1

Đối với các hộ gia đình

1.1

Đối với các hộ ở các phường

5.000 đồng/người/tháng

1.2

Đối với các hộ ở các khu vực còn lại

1.2.1

Đối với hộ gia đình ở thị trấn, xã thuộc thành phố

4.000 đồng/người/tháng

1.2.2

Đối với hộ gia đình ở các xã còn lại

2.000 đồng/người/tháng

2

Đối với các hộ kinh doanh buôn bán tại các chợ hoặc kinh doanh tại nhà (áp dụng mức thu theo mức thuế môn bài phải nộp)

2.1

Bậc 1, 2

30.000 đồng/hộ/tháng

2.2

Bậc 3, 4

20.000 đồng/hộ/tháng

2.3

Bậc 5, 6

10.000 đồng/hộ/tháng

3

Đối với trường học, nhà trẻ

50.000 đồng/đơn vị/tháng

4

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp

4.1

Có dưới 10 người

30.000 đồng/đơn vị/tháng

4.2

Có từ 10 người

50.000 đồng/đơn vị/tháng

5

Đối với các khách sạn, nhà hàng kinh doanh ăn uống, điểm du lịch, resort (áp dụng mức thu theo mức thuế môn bài phải nộp)

5.1

Thuộc doanh nghiệp

5.1.1

Bậc 1, 2

200.000 đồng/đơn vị/tháng

5.1.2

Bậc 3, 4

150.000 đồng/đơn vị/tháng

5.2

Thuộc hộ kinh doanh cá thể

5.2.1

Bậc 1, 2

80.000 đồng/hộ/tháng

5.2.2

Bậc 3, 4

50.000 đồng/hộ/tháng

5.2.3

Bậc 5, 6

30.000 đồng/hộ/tháng

6

Đối với các công trình xây dựng

50.000 đồng/m3 rác

7

Đối với rác thải nguy hại (rác thải công nghiệp, y tế...)

150.000 đồng/m3

8

Thu phí vệ sinh tại Cảng Bích Hạ

8.1

Tàu, thuyền, cano phục vụ kinh doanh du lịch

8.1.1

Dưới 45 chỗ ngồi

15.000 đồng/tháng

8.1.1

Từ 45 chỗ ngồi trở lên

25.000 đồng/tháng

8.2

Tàu, thuyền chở hàng

8.2.1

Trng tải dưới 35 tấn

25.000 đồng/tháng

8.2.2

Trọng tải từ 35 tấn trở lên

35.000 đồng/tháng

II

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

1

Trông giữ xe ban ngày

1.1

Khu vực thành phố, thị trấn

1.1.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

1.000 đồng/lượt

1.1.2

Xe máy

2.000 đồng/lượt

1.1.3

Ô tô du lịch dưới 16 chỗ ngồi

20.000 đồng/lượt

1.1.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, ô tô tải

25.000 đồng/lượt

1.2

Khu vực còn lại

1.2.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

500 đồng/lượt

1.2.2

Xe máy

1.000 đồng/lượt

1.2.3

Ô tôdu lịch dưới 16 chỗ

10.000 đồng/lượt

1.2.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, ô tô tải

15.000 đồng/lượt

1.3

Trông giữ xe ở các trường học, bệnh viện

1.3.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

1.000 đồng/lượt

1.3.2

Xe máy

2.000 đồng/lượt

1.3.3

Xe ôtô

10.000 đồng/lượt

1.4

Trường hợp thu nộp theo tháng

1.4.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

20.000 đồng/tháng

1.4.2

Xe máy

40.000 đồng/tháng

1.4.3

Ô tô du lịch dưới 16 chỗ

150.000 đồng/tháng

1.4.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, ô tô tải

200.000 đồng/tháng

2

Trông giữ xe qua đêm (Thời gian tính từ 19 h ngày hôm trước đến 7h ngày hôm sau)

2.1

Khu vực thành phố, thị trấn

2.1.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

2.000 đồng/lượt

2.1.2

Xe máy

3.000 đồng/lượt

2.1.3

Ô tôdu lịch dưới 16 chỗ

20.000 đồng/lượt

2.1.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, ô tô tải

30.000 đồng/lượt

2.2

Khu vực còn lại

2.2.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

1.000 đồng/lượt

2.2.2

Xe máy

2.000 đồng/lượt

2.2.3

Ô tôdu lịch dưới 16 chỗ

15.000 đồng/lượt

2.2.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, Ô tô tải

20.000 đồng/lượt

2.3

Trông giữ xe ở các trường học, bệnh viện

2.3.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

1.000 đồng/lượt

2.3.2

Xe máy

2.000 đồng/lượt

2.3.3

Xe ôtô

10.000 đồng/lượt

2.4

Trông giữ xe qua đêm thu nộp theo tháng

2.3.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

30.000 đồng/tháng

2.3.2

Xe máy

60.000 đồng/tháng

2.3.3

Ô tôdu lịch dưới 16 chỗ

200.000đồng/tháng

2.3.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, Ô tô tải

250.000đồng/tháng

3

Trông giữ xe cả ngày và đêm

3.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

40.000 đồng/tháng

3.2

Xe máy

80.000 đồng/tháng

3.3

Ô tô du lịch dưới 16 chỗ

300.000đồng/tháng

3.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, ô tô tải

400.000đồng/tháng

4

Trông giữ xe tự phát (hội chợ, ca nhạc, sự kiện,...)

4.1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

2.000 đồng/lượt

4.2

Xe máy

3.000 đồng/lượt

4.3

Ô tô du lịch dưới 16 chỗ

10.000 đồng/lượt

4.4

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, Ô tô tải

15.000 đồng/lượt

5

Không thu phí trông giữ xe tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Theo Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 24/6/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh

III

Phí trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về TTATGT

1

Xe đạp (gồm cả xe điện)

3.000 đồng/ngày đêm

2

Xích lô

5.000 đồng/ngày đêm

3

Mô tô, xe máy các loại

7.000 đồng/ngày đêm

4

Xe lam

8.000 đồng/ngày đêm

5

Xe công nông

6

Ô tô du lịch dưới 16 chỗ

15.000 đồng/ngày đêm

7

Ô tô du lịch từ 16 chỗ ngồi, ô tô tải

20.000 đồng/ngày đêm

8

Thuyền không gắn máy các loại

10.000 đồng/ngày đêm

9

Thuyền gắn máy trọng tải dưới 5 tấn

15.000 đồng/ngày đêm

10

Tàu, thuyền trên 5 tấn đến dưới 20 tấn; Tàu chở khách từ 12 ghế ngồi trở xuống Chủ phương tiện tự bảo quản phương tiện và phải nộp phí bến bãi

20.000 đồng/ngày đêm

11

Tàu, sà lan có trọng tải từ 20 tấn đến dưới 50 tấn; Tàu chở khách từ 12 ghế ngồi trở lên. Chủ phương tiện tự bảo quản phương tiện và phải nộp phí bến bãi

30.000 đồng/ngày đêm

12

Đầu kéo từ 12 mã lực trở lên, Tàu, sà lan có trọng tải từ trên 50 tấn. Chủ phương tiện tự bảo quản phương tiện và phải nộp phí bến bãi

40.000 đồng/ngày đêm

IV

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa

1

Di tích chùa Tiên (Lạc Thủy)

1.1

Người lớn

15.000 đồng/lần/người

1.2

Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi

10.000 đồng/Iần/người

1.3

Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Phí tham quan Thủy điện Hòa Bình

2.1

Phí thăm quan

Người lớn 20.000 đồng/lần/người; Trẻ em 10.000 đồng/lần/người; Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi

2.2

Phí hướng dẫn

2.2.1

Đối với đoàn có dưới 10 người

20.000 đồng/đoàn/lượt

2.2.2

Đối với đoàn có trên 10 người

30.000 đồng/đoàn/lượt

3

Các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa còn lại

Người lớn 10.000 đồng/lần/người; Trẻ em 5.000 đồng/lần/người; Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi

V

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

1

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường

1.000 đồng/tấn