UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6, QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2013/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG, GẮN VỚI KINH TẾ VƯỜN, KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2013-2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn-kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 289/TTr- SNN&PTNT-CCPTNT ngày 19/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

Điều 6. Điều kiện hỗ trợ giống cây

1. Cây giống phải được mua từ các đơn vị đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm và các quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với các giống: tiêu Tiên Phước, lòn bon, bưởi thanh trà, bưởi trụ Đại Bình phải được nhân giống vô tính từ vật liệu giống của các cây đầu dòng được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận. Đối với một số cây trồng hiện chưa có đơn vị sản xuất, cung ứng giống, thì phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện lựa chọn những hộ gia đình có uy tín, kinh nghiệm sản xuất giống, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, thống nhất, sau đó thông báo cho các đối tượng sản xuất biết các địa chỉ để mua giống.

2. Đối với tiêu Tiên Phước, Bưởi Thanh trà (giống Tiên Phước), Bưởi trụ Đại Bình, Lòn bon: Các hộ gia đình có cây đầu dòng đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận hoặc cây trội do Phòng Nông nghiệp và PTNT đã xác lập hồ sơ, được tự nhân giống bằng phương pháp vô tính để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và trao đổi, mua bán với các hộ gia đình lân cận trong phạm vi xã. Hộ gia đình tự bình chọn cây tốt và đăng ký với UBND xã để đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT thành lập hội đồng bình tuyển cây trội, đảm bảo cây được chọn ở vườn cây không nhiễm các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm, có năng suất cao, chất lượng đúng đặc trưng của xuất xứ giống. UBND huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã liên quan kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và chất lượng các cây giống do các hộ gia đình tự sản xuất trước khi trao đổi, mua bán cho các hộ trồng hoặc tự trồng. Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện phúc tra kết quả bình tuyển cây trội và chất lượng cây giống do các hộ gia đình sản xuất.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Trung tâm THCB tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2014\Quyet dinh\Qppl\10 14Quyet dinh sua doi, bo sung
Quyet dinh dinh so 11-2013-QD-UBND.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Phước Thanh