ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔIKHOẢN 1 ĐIỀU 7 QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ” BANHÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2010/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐHÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khenthưởng) tại Tờ trình số 249/TTr-SNV (BTĐ) ngày 18 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặngdanh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựngThủ đô”ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 củaUBND Thành phố Hà Nội như sau:

“Điều 7. Hình thức khen thưởng

1. Cá nhân được tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xâydựng Thủ đô'’ được tặng Biểu trưng, Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lươngtối thiểu chung”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Ban TĐKTTW; (để b/c)
- Đoàn ĐBQH Hà Nội; (để b/c)
- TT T.ủy, TT HĐND TP; (để b/c)
- Các PCT UBND TP; (để b/c)
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thành viên HĐTĐKTTP;
- Sở Tư pháp HN;
- VPUBND: TH, CB, THh;
- Lưu: VT, BTĐ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo