ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCQUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠIHỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND8 ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình DươngKhóa VIII - Kỳ họp thứ 12 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị vềcông tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trìnhsố 518/TTr-SNV ngày 05 tháng9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại TrườngĐại học Thủ Dầu Một như sau:

1. Đối tượng thu hút

Đối tượng thu hút về công tác tại TrườngĐại học Thủ Dầu Một là người Việt Nam có hộ khẩu trong tỉnh và ngoài tỉnh, theodanh mục các ngành nghề, học hàm, học vị do Ủyban nhân dân tỉnh ban hành, bao gồm:

a) Tiến sĩ - Giảng viên chính, Tiếnsĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnhcó học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên đang công tác ngoàingành giáo dục và đào tạo có nguyện vọng chuyển về Trường Đại học Thủ Dầu Một đểlàm công tác giảng dạy.

2. Ngành nghề và điều kiện thu hút

a) Các ngành nghề thu hút phải phù hợpvới mã ngành dự kiến mở và đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường chưa có hoặcchưa đủ theo quy định.

b) Người được thu hút phải đáp ứngcác điều kiện sau:

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

- Có đủ năng lực và điều kiện để giảngdạy ở bậc đại học và sau đại học theo quy định;

- Còn trong độ tuổi lao động theo quyđịnh pháp luật và cam kết phục vụ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một tối thiểu là05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ);

- Không trong thời gian chịu kỷ luậtdưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự,chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế...;

- Người tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏiphải có điểm trung bình chung các môn học từ 8,0 trở lên, không có môn nào dưới7 và điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 9 trở lên. Người tốt nghiệp Thạc sĩ cáccơ sở giáo dục ở nước ngoài hoặc liên kết với nước ngoài phải đạt từ loại giỏitrở lên theo xếp hạng/phân loại của cơ sở giáo dục đó;

- Văn bằng do cơ sở giáo dục nướcngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo Việt Nam công nhận.

c) Điều kiện cam kết

Người có học hàm, học vị được thu hútvề công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một phải cam kết phục vụ tối thiểu là 05năm thì được hưởng chế độ trợ cấp thu hút 01 lần.

d) Chế độ ưu đãi, trợ cấp, hỗ trợ quyđịnh tại khoản 3 Điều này được áp dụng chung cho mọi đối tượng được đào tạotrong nước, ở nước ngoài hoặc liên kết với nước ngoài khi được thu hút về côngtác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

3. Các chế độ thu hút

a) Chế độ ưu đãi chung

- Được bố trí làm việc đúng chuyênmôn, bồi dưỡng thêm về chuyên ngành (nếu cần);

- Được tạo điều kiện thuận lợi về môitrường làm việc, điều kiện sinh hoạt để phát huy khả năng nghiên cứu khoa học,giảng dạy, công tác;

- Được xem xét bổ nhiệm vào các chứcvụ nếu có năng lực, triển vọng và phục vụ lâu dài.

b) Chế độ trợ cấp thu hút đối với ngườiở ngoài tỉnh

Người ở ngoài tỉnh được thu hút, kể cảtiếp nhận về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụcấp (nếu có) theo quy định chung được trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ - Giảng viên chính:200.000.000 đồng;

- Tiến sĩ: 180.000.000 đồng;

- Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trởlên: 100.000.000 đồng.

c) Chế độ trợ cấp thu hút đối với ngườitrong tỉnh

- Cán bộ, công chức, viên chức đangcông tác trong tỉnh có học vị Tiến sĩ - Giảng viên chính, Tiến sĩ được hưởng trợcấp theo các mức quy định như đối với người ngoài tỉnh. Trường hợp cán bộ, côngchức, viên chức đã được hưởng chế độ thu hút theo chính sách thu hút, chế độ hỗtrợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nếu chưa thực hiện đủ thờigian cam kết thì thời gian công tác còn lại được cộng vào thời gian phải phục vụkhi được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

- Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnhcử đi đào tạo sau đại học, hiện có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loạigiỏi trở lên đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnhBình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoàitiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

+ Tiến sĩ: 35.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ: 20.000.000 đồng.

- Cán bộ, công chức, viên chức tự túckinh phí đào tạo có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lênđang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh BìnhDương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiềnlương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

+ Tiến sĩ: 45.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ: 25.000.000 đồng.

- Công chức, viên chức của Trường Đạihọc Thủ Dầu Một được đào tạo theo quy hoạch và được hưởng đầy đủ các chế độ, chínhsách của tỉnh thì không được hưởng chế độ thu hút theo các nội dung nêu trên.

- Người trong tỉnh có học vị Tiến sĩ,Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên được tuyển dụng mới, ngoài tiền lươngvà phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ở ngoài tỉnh được thuhút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

d) Các chế độ hỗ trợ khác

- Ngoài chế độ thu hút nêu trên, ngườicó trình độ Thạc sĩ trở lên, kể cả các trường hợp không thuộc diện thu hút, vềcông tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lầnmức lương cơ sở/người/tháng đối với người ở trong và ngoài tỉnh có khoảng cáchtừ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên. Thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ tiềnthuê nhà ở là 05 năm kể từ ngày đến nhận công tác.

- Được hỗ trợ thêm cho đủ 100% lươngbậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự (đối với trườnghợp tuyển mới).

4. Nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất củangười được thu hút

a) Người được thu hút về công tác tạiTrường Đại học Thủ Dầu Một có nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn cam kết phục vụ;chịu sự quản lý và phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.

b) Trong thời gian thực hiện cam kếtnếu cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác hợp lý sẽ được xem xét giải quyết vàcá nhân phải bồi hoàn lại số tiền tương ứng theo tỷ lệ thời gian chưa thực hiệntheo cam kết.

c) Trong thời gian cam kết phục vụ màtự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác mà khôngđược sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, không hoàn thành nhiệm vụtheo đánh giá của Trường trong thời gian 02 năm liên tiếp hoặc các trường hợpkhác do lỗi chủ quan của người được thu hút thì phải bồi hoàn số tiền trợ cấpthu hút đã nhận theo tỉ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã côngtác. Thời hạn hoàn trả là 03 tháng kể từ khi có quyết định của cơ quan, đơn vịcó thẩm quyền. Nếu không hoàn trả trong thời hạn quy định, Trường sẽ lập thủ tụcđề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian áp dụng chính sách thuhút

Chính sách thu hút người có học hàm,học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được áp dụng từ ngày01/01/2015 đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trường Đại học Thủ Dầu Một

a) Hàng năm, Trường Đại học Thủ Dầu Mộtxây dựng danh mục ngành nghề, học hàm, học vị cần thu hút trình Ủy ban nhân dântỉnh ban hành trước ngày 31/12 để thực hiện cho năm sau.

b) Căn cứ danh mục được phê duyệt,Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định,đánh giá đối với các ứng viên trước khi thu hút về công tác tại Trường theotrình tự thủ tục quy định của Nhà nước. Sau khi có văn bản tiếp nhận hoặc phâncông công tác của cơ quan có thẩm quyền, Trường tiến hành ký kết hợp đồng lao động,phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượngthu hút phát huy tốt năng lực.

c) Phối hợp với các cơ quan có liênquan thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định cho người được thuhút. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những trường hợp không nhận công tác, bỏ việc,thôi việc, chuyển công tác và lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lýtheo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiện đúng cam kết.

d) Thu hồi và nộp vào ngân sách Nhànước chế độ trợ cấp một lần đối với các trường hợp vi phạm cam kết.

2. Sở Tài chính

a) Cân đối, bố trí dự toán ngân sáchhàng năm, đảm bảo kinh phí để thực hiện các chế độ theo chính sách này;

b) Hướng dẫn việc sử dụng, thu hồikinh phí cho đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí thực hiện các chế độ đã banhành.

3. Sở Nội vụ

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục ngành nghề, họchàm, học vị cần thu hút và giải quyết chếđộ cho các đối tượng được thu hút theo đề nghị của Trường Đại học Thủ Dầu Một;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vịcó liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để các đối tượng thu hút thực hiện việchưởng chính sách thu hút;

c) Báo cáo kết quả thu hút và hiệu quảcủa chính sách này cho Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời có điều chỉnh, sửa đổi,bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnhBình Dương.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Trường Đại học Thủ Dầu Một;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Chuyên viên VP; Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, N, HCTC.

TM. ỦY BAN NHAN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung