ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2015/QĐ- UBND

Đà Lạt, ngày 16 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHDIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 186/TTr-STNMT ngày 19/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Quyết định này quy định diện tích đất tối thiểuđược tách thửa khi hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục tách thửatrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Quy định này được áp dụng với các thửa đất:

a) Đang sử dụng là đất ở nông thôn hoặc thuộc quyhoạch là đất ở nông thôn theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểmdân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đang sử dụng là đất ở đô thị hoặc thuộc quyhoạch là đất ở đô thị theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Đất đang sử dụng là đất nông nghiệp hoặc quyhoạch là đất nông nghiệp;

d) Đất đang sử dụng là đất phi nông nghiệp hoặc quyhoạch là đất phi nông nghiệp nhưng không phải là đất ở.

3. Quyết địnhnày không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiếtxây dựng và điều lệ quản lý quy hoạch thì việc tách thửa tuân theo những quyđịnh đó;

b) Đối với các dự án khu dân cư đã có quy hoạch chitiết phân lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môitrường, cơ quan quản lý về xây dựng và các cơ quan khác có liên quan.

2. Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

Điều 3. Diện tích đất tối thiểu được tách thửavà diện tích đất tối thiểu còn lại sau khi tách thửa

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửađất còn lại sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theotừng trường hợp sau:

1. Thửa đất ở hoặc thuộc quy hoạch là đất ở:

a) Đối với đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường,thị trấn):

- Dạng nhà phố: Diện tích tối thiểu là 40 m2và có kích thước theo mặt đường ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường,đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m (sau đây gọi chung là đường chính); có kích thướctheo mặt đường ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chunglà đường hẻm).

- Dạng nhà liên kế có sân vườn: Diện tích tối thiểulà 72 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m; tại cácđường hẻm diện tích tối thiểu là 64 m2 và kích thước theo mặt đường≥ 4,0 m.

- Dạng nhà song lập: Diện tích tối thiểu là 280 m2và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô); tại các đường hẻmdiện tích tối thiểu là 224 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m(tính cho 02 lô).

- Dạng nhà biệt lập: Diện tích tối thiểu là 250 m2và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m; tại các đường hẻm diện tích tốithiểu là 200 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m.

- Dạng biệt thự: Diện tích tối thiểu là 400 m2và có kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m.

b) Đối với đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã):Khuyến khích người sử dụng đất tách thửa đủ diện tích để làm nhà biệt lập, biệtthự, nhà vườn; trường hợp không đủ điều kiện thì diện tích đất tối thiểu là 72m2, kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.

c) Về kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc vớicạnh theo mặt đường) của các thửa đất nêu tại điểm a, b khoản này đảm bảo ≥ 6,0m (không tính khoảng lùi) đối với các khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10,0m đối với các khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

2. Thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch là đất nôngnghiệp: Diện tích tối thiểu là 500 m2.

3. Riêng thửa đất phi nông nghiệp không phải là đấtở và không thuộc quy hoạch đất ở hoặc quy hoạch là đất phi nông nghiệp khôngphải là đất ở: Việc tách thửa căn cứ vào dự án, quy hoạch chi tiết đã được thỏathuận, phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chotừng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Những quy định về tách thửa

1. Các thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa vàthửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 3Quyết định này phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa vàthửa đất còn lại sau khi tách đều phải tiếp giáp với đường đi (hoặc quy hoạchđường đi) có chiều rộng mặt đường ≥ 3,5 m;

b) Thửa đất không thuộc khu vực đã có thông báo thuhồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất;

c) Không thuộc hành lang bảo vệ các công trình côngcộng.

2. Trường hợp tách thửa để hợp với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đấtmới mà đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Quyết định nàythì được tách thửa.

3. Việc tách thửa để phân chia tài sản có liên quanđến quyền sử dụng đất do thừa kế, ly hôn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại vềđất đai; nếu không đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4Quyết định này thì không được tách thửa mà phân chia theo giá trị quyền sử dụngđất hoặc đồng quyền sử dụng.

Điều 5. Xửlý các trường hợp thửa đất có diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất được hình thành trước ngày 24/3/2008(ngày Quyết định số 08/2008/QĐ- UBND ngày14/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về diện tích đất tối thiểu được táchthửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hiệu lực thi hành) màcó diện tích đất nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu được tách thửa nhưng đủ điềukiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) thì được cấp Giấy chứng nhận.

2. Thửa đất được hình thành sau ngày 24/3/2008 đếnngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà có diện tích đất nhỏ hơn diện tíchtối thiểu quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-UBNDngày 14/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì không được cấp Giấy chứng nhận.

3. Trong trường hợp thu hồi đất để làm đường giaothông hoặc triển khai các dự án khác, nếu diện tích thửa đất còn lại sau khithu hồi không đủ diện tích tối thiểu quy định tại Điều 3 Quyết định này thìngười sử dụng thửa đất này chuyển nhượng cho người sử dụng đất liền kề hoặc nhànước thu hồi phần diện tích đất này và bồi thường, hỗ trợ để quản lý, sử dụngtheo quy định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-UBNDngày 14/3/2008 của UBND tỉnh về việc quyđịnh diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàntỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thànhphố Bảo Lộc kịp thời gửi văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướngdẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,giải quyết, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ĐàLạt và Bảo Lộc; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức, hộ gia đình,cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp Lâm Đồng;
- Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Như điều 7;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, XD1, XD2, TC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt