HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 33-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN NGHIÊN CỨU DỰ ÁN LUẬT VỀ QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp toàn thể của Hội đồng Chínhphủ bàn về kế hoạch Nhà nước năm 1977 ngày 27 tháng 12 năm 1976,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tiểuban nghiên cứu dự án luật về quyền lao động của công dân.

Tiểu ban có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thể hiện bằng luật phápquyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động về lực lượng lao động theo phươnghướng của Đại hội Đảng lần thứ IV, cụ thể là:

Nghiên cứu những quy định về nộidung và quan hệ gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong chế độlàm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa;

Nghiên cứu những quy định về mốiquan hệ giữa Nhà nước và tập thể, giữa trung ương và địa phương, giữa Nhà nước vànhân dân trong việc bố trí, động viên, sử dụng mọi nguồn lao động xã hội;

Nghiên cứu những quy định về mốiquan hệ và việc kết hợp giữa nghĩa vụ lao động và nghĩa vụ quân sự.

Điều 2. Tiểu ban nghiên cứudự án luật về quyền lao động của công dân đặt dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Hộiđồng Chính phủ do Phó Thủ tướng Đỗ Mười làm trưởng tiểu ban và gồm các thànhviên sau đây:

- Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bộ trưởngBộ Lao động, Phó ban thường trực,

- Đồng chí Chế Viết Tấn, Phó chủnhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ủy viên,

- Đồng chí đại diện Bộ Quốc phòngở cấp tướng, ủy viên,

- Đồng chí Trần Công Tường, Chủ nhiệmỦy ban Pháp chế, ủy viên.

Thường vụ Hội đồng Chính phủ mờimột đồng chí ủy viên Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam và một đồng chí Bí thư trungương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Tiểu ban này.

Trong quá trình nghiên cứu, tùy theotính chất và nội dung của từng vấn đề, Tiểu ban sẽ mời thủ trưởng các ngành cóliên quan đến tham gia ý kiến hoặc cung cấp tài liệu cần thiết cho việc nghiêncứu của Tiểu ban.

Điều 3. Các thành viên củaTiểu ban sử dụng tổ chức của ngành mình để tiến hành việc nghiên cứu theo sựphân công của Tiểu ban, bộ phận giúp việc thường trực của Tiểu ban đặt tại BộLao động, gồm một số chuyên viên của Bộ Lao động và của một số ngành tham gia.Việc chỉ định các chuyên viên giúp việc Tiểu ban do đồng chí Trưởng Tiểu banquyết định.

Điều 4. Dự án luật về quyềnlao động của công dân phải được nghiên cứu khẩn trương và trình ra Hội đồngChính phủ xem xét theo đúng thời gian đã ghi trong chương trình công tác năm1977 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 5. Các đồng chí Thủ trưởngcác Bộ Lao động, Quốc phòng, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Pháp chế củaChính phủ và các đồng chí thành viên trong Tiểu ban nghiên cứu dự án luật vềquyền lao động của công dân có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh