ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH “BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÂN VÙNG KINH TẾTHÀNH PHỐ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962;
- Căn cứ vào quyết định số 193/QĐ-UB ngày 21-9-1979 của Uỷ ban Nhân dân thành phốvề việc thành lập Ban Phân vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào thông tư số 001/TT-LB ngày 15-3-1978 của Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trungương hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Phân vùng kinh tế tỉnh và thànhphố trực thuộc Trung ương;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố và Trưởng BanTổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hànhkèm theo quyết định này Bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Phân vùngkinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.– Bãi bỏ quyếtđịnh số 162/QĐ-UB ngày 26-5-1979 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc thànhlập Phân viện Phân vùng quy hoạch.

Điều 3. – Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố, Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngànhthành phố có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệmthi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

BẢN QUY ĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÂN VÙNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 33/QĐ-UB ngày 17-2-1981 của UBND thành phố HồChí Minh)

I - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀQUYỀN HẠN:

Điều 1. - Ban Phân vùngkinh tế thành phố là cơ quan giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngànhvà các quận, huyện thực hiện công tác quy hoạch ngành, quy hoạch quận, huyện,phường, xã và nghiên cứu tổng hợp xây dựng dự án quy hoạch tổng thể phát triễnkinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống và phân bổ lực lượng sản xuất trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh.

Ban Phân vùng kinh tế thành phốcó con dấu riêng và được mở tài khoản ở Ngân hành theo quy định của Nhà nước.Bộ máy tổ chức của Ban Phân vùng kinh tế là đơn vị sự nghiệp khoa học – kỹthuật.

Điều 2. - Ban Phân vùngkinh tế thành phố có các nhiệm vụ và quyền hạn chính:

1) Tổ chức phối hợp với cácngành của thành phố tham gia với Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trung ương và các Bộ.Tổng cục trong công tác phân vùng – quy hoạch trên địa bàn thành phố, đặc biệtlà trong việc xây dựng các phương án quy hoạch ngành kinh tế - kỹ thuật, và phươngán quy hoạch tổng thể theo lãnh thổ; nghiên cứu giúp Uỷ ban Nhân dân thành phốphát biểu ý kiến đối với các phương án quy hoạch của các ngành Trung ương cóliên quan đến thành phố.

2) Giúp Uỷ ban Nhân dân thànhphố chỉ đạo hướng dẫn các ngành, quận, huyện xây dựng các phương án quy hoạchngành và quy hoạch tổng thể quận, huyện.

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý,tổng hợp và đề xuất ý kiến để Uỷ ban Nhân dân thành phố xét thông qua cácphương án quy hoạch phát triễn ngành, quy hoạch tổng thể quận, huyện.

3) Chủ trì tổ chức nghiên cứunhững quy hoạch liên quan nhiều ngành hoặc nhiều quận, huyện như: quy hoạchnông – lâm – ngư nghiệp – thuỷ lợi; quy hoạch tổng thể các vùng chuyên canh,quy hoạch các phức hợp công nghiệp, phức hợp nông - công nghiệp hoặc công - nôngnghiệp ; các phương án kinh tế - kỹ thuật - sản xuất quan trọng của thành phốliên quan với nhiều ngành v.v..

4) Căn cứ vào phương hướng quyhoạch các vùng kinh tế đã được Hội đồng Chính phủ thông qua và phương hướngnhiệm vụ của thành phố do Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, dựa vào các phươngán quy hoạch của các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn thành phố, vàcác phương án quy hoạch tổng thể các quận, huyện, nghiên cứu, tổng hợp, xâydựng phương án quy hoạch tổng thể phát triễn kinh tế - văn hoá, xã hội - đờisống của thành phố trích Uỷ ban Nhân dân thành phố thông qua, báo cáo lên Uỷban Phân vùng kinh tế Trung ương để trình Chính phủ xét duyệt.

5) Nghiên cứu, đề xuất chươngtrình, kế hoạch điều tra cơ bản ứng dụng và nghiên cứu khoa học - kỹ thuật phụcvụ công tác phân vùng quy hoạch của thành phố để Uỷ ban Nhân dân thành phốquyết định phân công các sở, ngành thành phố thực hiện.

Cùng với các sở, ngành liên quantập hợp xây dựng các tư liệu điều tra cơ bản về các tài nguyên và điều kiệnthiên nhiên về kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng các chỉ tiêu, định mức cácthông tin kinh tế và khoa học – kỹ thuật phục vụ cho công tác phân vùng quyhoạch.

6) Hướng dẫn giúp đỡ về chuyênmôn nghiệp vụ cho các tổ chức làm công tác quy hoạch của các ngành, quận, huyện.

Cùng các ngành, quận, huyện vớisự hướng dẫn và giúp đỡ của Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trung ương tổ chức đào tạovà bồi dưỡng đội ngủ cán bộ làm công tác phân vùng-quy hoạch của thành phố.

7) Quản lý bộ máy, cán bộ, biênchế, kinh phí và tài sản của cơ quan theo chính sách và chế độ Nhà nước.

II. - QUAN HỆ GIỮA BAN PHÂNVÙNG KINH TẾ THÀNH PHỐ VỚI CÁC NGÀNH THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN:

Điều 3. - Theo sự hướngdẫn chỉ đạo của Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trung ương, căn cứ vào phương hướngnhiệm vụ và chính trị của thành phố và chủ trương của Thành uỷ và Uỷ ban Nhândân thành phố, Ban Phân vùng kinh tế thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và đônđốc kiểm tra các ngành quận, huyện tổ chức thưc hiện chương trình, kế hoạchcông tác phân vùng quy hoạch và phân bố lực lượng sản xuất trên địa bàn thànhphố. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm việc phối hợp chặt chẽ về chươngtrình, kế hoạch tiến độ công tác giữa các ngành, quận, huyện và thống nhất vềquan điểm, phương pháp, các định mức kinh tế kỹ thuật.

- Khi cần thiết Ban sẽ đứng ratập hợp, tổ chức các đoàn công tác phối hợp do các ngành có liên quan cử ngườingười tham gia để cùng nghiên cứu giải quyết những vấn đề quy hoạch kinh tếliên quan đến nhiều ngành hoặc nhiều quận, huyện.

- Ban chủ trì tổ chức làm nhữngquy hoạch liên ngành lớn như quy hoạch nông - lâm - ngư nghiệp - thuỷ lợi, quyhoạch liên ngành công - nông nghiệp, quy hoạch liên ngành thuộc lĩnh vực vănhoá và đời sống… Trong công tác nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch tổngthể của thành phố, khi cần thiết Ban được huy động một số cán bộ có năng lực ởcác ngành có liên quan để tập trung làm dứt điểm các phương án quy hoạch liênngành và quy hoạch tổng thể của thành phố.

Điều 4. - Ban Phân vùngkinh tế thành phố và Uỷ ban Kế hoạch thành phố phải quan hệ phối hợp với nhauchặt chẽ, thông báo cung cấp cho nhau những số liệu, tài liệu cần thiết, nhữngkết quả nghiên cứu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch, nhằm bảo đảm công tác quyhoạch và công tác lập kế hoạch khớp với nhau về phương hướng nhiệm vụ xây dựngphát triễn kinh tế - văn hoá - xã hội, về tiến độ bước đi khớp với nhau giữaquy hoạch kế hoạch ngành và quy hoạch kế hoạch địa phương trên địa bàn thànhphố.

- Uỷ ban Kế hoạch có trách nhiệmthông báo cho Ban Phân vùng kinh tế những dự kiến về phương hướng, nhiệm vụ,mục tiêu, chỉ tiêu… phát triễn kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống dài hạn, 5năm và hàng năm, những cân đối lớn về kế hoạch của thành phố, những con số kiểmtra kế hoạch những dự án các công trình xây dựng cơ bản… giúp Ban Phân vùngkinh tế có những căn cứ ban đầu để xây dựng các dự án phân vùng quy hoạch.

- Ban Phân vùng kinh tế có tráchnhiệm thông báo cho Uỷ ban Kế hoạch thành phố chương trình kế hoạch công tácphân vùng quy hoạch, các phương pháp, quy trình, định mức và những dự án phânvùng quy hoạch, phân bố lực lượng sản xuất để nghiên cứu soạn thảo, để làm cơsở cho việc xây dựng các dự án kế hoạch.

- Những dự án phân vùng quyhoạch phải được Uỷ ban Kế hoạch thành phố nghiên cứu tham gia ý kiến trước khitrình lên Uỷ ban Nhân dân thành phố và Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trung ương. Saukhi được phê chuẩn, Uỷ ban Kế hoạch phải thể hiện vào trong dự án kế hoạch dàihạn, 5 năm và hàng năm.

Điều 5. - Các sở, ngànhthành phố có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng quy hoạch, phân bố lực lượng sảnxuất ngành mìh trong toàn thành phố, từ khâu xin ý kiến chỉ đạo của ngành chủquản Trung ương và của Ban Phân vùng kinh tế thành phố, đến các khâu tổ chứcđiều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng các phương án quy hoạch chuyên ngành toànthành phố có phân bố quy hoạch ngành theo từng quận, huyện.

Các sở, ngành phải hướng dẫn cơquan thuộc hệ thống ngành mình ở cấp quận, huyện thực hiện và quy hoạch ngành ởquận, huyện đúng thời hạn nội dung yêu cầu.

Các sở, ngành phải gởi cho BanPhân vùng kinh tế thành phố:

- Các chương trình kế hoạchtriển khai công tác phân vùng quy hoạch của ngành mình, các định mức kinh kế -kỹ thuật ngành do Bộ ban hành hoặc Sở biên soạn, những thông báo nhận được củaBộ chủ quản về những xí nghiệp, công trình của Bộ dự định sẽ mở rộng hoặc xâydựng mới ở thành phố.

- Các tài liệu và kết quả điềutra cơ bản về tài nguyên và điều kiện thiên nhiên, về kinh tế kỹ thuật và xãhội…

- Các phương án kinh tế - kỹthuật chuyên đề, chuyên ngành về trồng trọt, chăn nuôi, về công nghiệp và tiểuthủ công nghiệp..

- Các dự án phân vùng quy hoạchcủa ngành mình đã xây dựng.

Điều 6. - Các quận, huyệncó trách nhiệm:

- Trực tiếp tổ chức triễn khaicông tác quy hoạch kinh tế tổng thể quận huyện mình, chủ động trong việc tranhthủ sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của Ban Phân vùng kinh tế thành phố và cácsở, ngành có liên quan.

- Chỉ đạo và hướng dẫn cácphường, xã, cơ sở sản xuất của quận, huyện tự lên phương án quy hoạch pháttriễn của địa phương và đơn vị mình.

Điều 7. - Để đảm bảonguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương, và để có đầyđủ các thông tin, số liệu làm cơ sở cho việc xây dựng phương án quy hoạch tổngthể của thành phố, Ban Phân vùng kinh tế thành phố có trách nhiệm liên hệ trựctiếp và thường xuyên với các cơ quan, các tổ chức đầu mối của các Bộ, Tổng cụcđóng ở thành phố để tìm hiểu thu thập:

- Những dự kiến về chương trình,kế hoạch, quy hoạch cải tạo xây dựng và phát triễn ngành trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh và các phương án kinh tế - kỹ thuật các ngành sản xuất ở thành phố.

- Các tài liệu điều tra cơ bảnvề các tiềm năng kinh tế kỹ thuật, văn hoá, xã hội của các cơ sở thuộc ngànhhiện đóng trên địa bàn thành phố, về các tài nguyên và điều kiện thiên nhiêncủa các địa phương khác có liên quan đến thành phố.

- Các dự kiến cụ thể về cải tạomở rộng, hoặc xây dựng mới các cơ sở sản xuất, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật,hành chánh - sự nghiệp trên địa bàn thành phố, cùng với những yêu cầu bảo đảmvề sinh hoạt, đời sống nói chung cho những cơ sở nói trên.

Ngoài ra Ban Phân vùng kinh tếcần tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của các cơ quan, xí nghiệp của các Bộ, Tổng cụcnói trên về thông tin kinh tế và khoa học – kỹ thuật, về nghiệp vụ, phươngtiện, cán bộ trong quá trình tập hợp lực lượng xây dựng tổ chức và triển khaithực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình.

III - CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 8. - Ban Phân vùngkinh tế thành phố được tổ chức và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.Thành phần manh tính chất Hội đồng tư vấn về phân vùng quy hoạch kinh tế, gồmcó: Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các Uỷ Viên, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dânthành phố hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kếhoạch thành phố phụ trách Trưởng Ban. Thành phần Ban gồm có những thành viênkiêm nghiệm và thành viên chuyên trách. Thành viên kiêm nhiệm với tư cách làđại diện cho ngành mình tham gia vào việc chỉ đạo công tác phân vùng quy hoạchchung của thành phố, và nhận lãnh phần việc liên quan trực tiếp đến ngành mìnhđể tổ chức thực hiện tốt trong ngành. Các thành viên chuyên trách chịu tráchnhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chương trình kế hoạch của Ban,thường trực giải quyết các công việc hàng ngày của Ban. Sự phân công, phânnhiệm cụ thể cho từng thành viên chuyên trách do Trưởng Ban quy định. Trong sốcác thành viên chuyên trách gồm 1 Phó Trưởng Ban thường trực và một số Uỷ viênchuyên trách (tuỳ yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời gian thoe đề nghị của Trưởngban, Uỷ ban Nhân dân sẽ quyết định số lượng và bổ nhiệm nhân sự thích hợp).

Điều 9. - Cơ cấu tổ chứccủa Ban Phân vùng kinh tế thành phố gồm:

1) Văn phòng và tổ chức cán bộ:

Có nhiệm vụ: giúp Ban trong việctổ chức và theo dõi thực hiện các nghị quyết và chương trình công tác của Ban,điều hoà phố hợp công tác giữa các phòng, quản lý công tác hành chánh quản trị,tổ chức cán bộ của Ban.

2) Phòng Tổng hợp: Giúp Bannghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch tổng thể của thành phố, hướng dẫn chỉđạo quy hoạch tổng thể quận, huyện; nghiên cứu, hướng dẫn về phương pháp,nghiệp vụ, các định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác phân vùng quy hoạch.

Theo dõi và đề xuất các yêu cầuđối với công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật phục vụ côngtác phân vùng quy hoạch.

3) Phòng quy hoạch công nghiệpvà tiểu thủ công nghiệp:

Giúp Ban trong việc chỉ đạo vàđôn đốc việc xây dựng các quy hoạch ngành và liên ngành công nghiệp; nghiêncứu, tổng hợp xây dựng các phương án quy hoạch liên ngành và toàn bộ lĩnh vựccông nghiệp và tiểu - thủ công nghiệp do thành phố quản lý và trên địa bànthành phố (bao gồm cả phần địa phương và trung ương).

4) Phòng quy hoạch nông – lâm –ngư nghiệp , thuỷ lợi:

Giúp Ban chỉ đạo và đôn đốc việcxây dựng quy hoạch các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi và đánhbắt thuỷ - hải sản, thuỷ lợi. Nghiên cứu tổng hợp xây dựng các phương án liênngành và toàn bộ lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp, thuỷ lợi.

5) Phòng quy hoạch cơ cấu hạtầng cấu trúc:

Giúp Ban chỉ đạo và đôn đốc việcxây dựng quy hoạch các vấn đề thuộc hệ thống cấu trúc hạ tầng kỹ thuật (giaothông, điện, cung cấp nước, kho tàng..) và cấu trúc hạ tầng xã hội (trường học,bệnh viện, và các cơ sở văn hoá, thương nghiệp, bưu điện, ngân hàng..), sự bốtrí các đô thị, thị trấn và các điểm dân cư quan trọng.

Nghiên cứu, tổng hợp xây dựngphương án quy hoạch hoàn chỉnh về cơ cấu hạ tầng cấu trúc.

6) Phòng bản đồ và ảnh, có nhiệmvụ:

- Nghiên cứu, hướng dẫn vềnghiệp vụ xây dựng các loại bản đồ chuyên đề cho các bộ phận của Ban, các tổchức làm công tác quy hoạch của các ngành thành phố và các quận, huyện.

- Nghiên cứu hướng dẫn phươngpháp sử dụng và giải đoán các ảnh chụp từ máy bay và vệ tinh để phục vụ chocông tác điều tra cơ bản và phân vùng quy hoạch.

- Xây dựng các tập bản đồ(atlas) chuyên đề, chuyên ngành và tổng hợp của thành phố.

Can , vẽ các bản đồ do các bộphận của Ban soạn thảo.

Điều 10. - Biên chế laođộng, quỹ tiền lương (không tính các thành viên kiêm nhiệm), kinh phí và điềukiện vật chất kỹ thuật để hoạt động của Ban Phân vùng kinh tế thành phố do Uỷban Nhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch hằng năm theo yêu cầu nhiệm vụ vàkhối lượng công tác cụ thể, trên nguyên tắc tổ chức tinh gọn, có hiệu lực,trọng chất hơn lượng.

Điều 11. - Điểu khoản thihành:

Bản quy định này có hiệu lực kểtừ ngày ban hành. Việc bãi bỏ hoặc sửa đổi các điều quy định trong Bản điều lệtổ chức và hoạt động này sẽ do Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định trên cơ sởđề nghị của Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố.

UỶBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ