UBND XÃ HÙNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG AN

Căn cứ pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ điều 22 nghị định số: 159/2007/ND-CP ngày 30/10/2007. của chính phú vế sử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ biên bản kiểm tra số: 07/ BB-TKT ngày 29 tháng 7 nám 2008. của tổ kiểm tra theo quyết định số 2936/QĐ-UB ngày 22/7/2008 của UBND huyện Bắc Quang;

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản nhập vào xưởng chế biến của ông Hoàng Ngọc Quân xuất trình;

Căn cứ biên bản làm việc ngày 19 tháng 08 năm 2008 của TTr Đảng uỷ - HĐND-UBND ; Cán bộ kiểm lâm địa bàn cụm Vĩnh Tuy,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông, bà; Hoàng Ngọc Quân.

Trú tại thôn Kim Bàn xã Hùng An huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Số tiền là: 500.000đ (Năm trăm nqhìn đồng) nộp ngân sách nhà nước.

Điều 2: Số lâm sản; Đồ mộc đã hoàn chỉnh đã chưmg minh được nguồn gốc nay giao cho chủ, cá nhân sử dụng tại địa bàn xã Hùng An.

- Các tiêu trí khác: về lĩnh vực cơ sở chế biến; điều kiện an toàn lao dộng; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường, ông Hoàng ngọc Quân có trách nhiệm hoàn thiện trước khi cơ sở tiếp tục hoạt động.

Điều 3: Ông Hoàng Ngọc Quân căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nông Quang Thiệu