ỦY BAN DÂN TỘC
VÀ MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/UB-QĐ

Hà Nội ngày 04 tháng 06 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂNTỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Nghị định của Chính phủsố 11-CP ngày 20/2/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaUỷ ban Dân tộc và Miền núi;
- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷban Dân tộc và Miền núi công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao(tại văn bản số 1583/NC ngày 22/12/1992, của Văn phòng Chính phủ);
- Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi, các tỉnh có miền núi vàvùng cao, đã có sự nhất trí của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay công nhận (đợt II) các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (danh sách kèmtheo).

Điều 2.Danh sách các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao là căn cứ để thực hiện các chủtrương chính sách phát triển kinh tế - xã hội như đã ghi trong Nghị quyết 22/NQTW ngày 22/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hộiđồng Bộ trưởng.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
Hoàng Đức Nghi