ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 330/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ PHƯỚCDIÊM, HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN LÀMCỤM CÔNG NGHIỆP DỐC HẦM - CÀ NÁ

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 vềthi hành Luật Đất đai; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhhướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyểncông ty Nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuhồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc phêduyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Quyết định số 464/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗtrợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vàQuyết định số 242/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạchsử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 của huyệnNinh Phước;
Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư để thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná;
Xét hồ sơ xin giao đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 1770/STNMT-ĐĐ ngày 06/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi khu đất có diện tích 1.077,1 ha (một nghìn khôngtrăm bảy mươi bảy phẩy một hecta) đất tại xã Phước Diêm, huyện NinhPhước giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để bồi thường, giải phóng mặt bằngthực hiện dự án xây dựng cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná.

1. Thu hồi từ Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận đối với khuvực đất do Xí nghiệp Muối Cà Ná sử dụng và thu hồi từ Ủy ban nhân dân xã PhướcDiêm đối với phần đất công cộng, đất chưa sử dụng hiện do Ủy ban nhân dân xãđang quản lý sử dụng.

2. Thu hồi tổng thể phần đất do các hộ gia đình, cá nhân sửdụng để Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước quyết định thu hồi đất chi tiết đếntừng thửa đất do từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng để bồi thường, giải phóngmặt bằng.

3. Diện tích đất cụ thể của từng thửa đất, từng chủ sử dụngcó đất bị thu hồi do Trung tâm Phát triển Quỹ đất xác định trên cơ sở chỉnh lý,bổ sung hồ sơ địa chính và thành lập bản đồ thu hồi đất.

Điều 2.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, BanQuản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước,Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận, tổ chức cắm mốcbàn giao đất tại thực địa cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để bồi thường giảiphóng mặt bằng đất thực hiện dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh NinhThuận thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Trung tâm Phát triển Quỹ đất có trách nhiệm:

- Tiếp nhận đất được giao tại thực địa;

- Tổ chức chỉnh lý biến động trên bản đồ cho đúng với thựctế để hoàn thiện bản đồ, xác định cụ thể vị trí, diện tích đất thu hồi của từngtổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường, giảiphóng mặt bằng theo quy định;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước lập hồ sơthu hồi đất chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân để bồi thường, giải phóngmặt bằng theo quy định hiện hành;

- Sau khi hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để quyết định việc đưađất vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và các quy địnhcủa pháp luật đất đai hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước có trách nhiệm:

- Căn cứ vào bản đồ địa chính và danh sách chủ sử dụng doTrung tâm Phát triển Quỹ đất lập, quyết định thu hồi chi tiết đến từng hộ giađình, cá nhân;

- Hỗ trợ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện việc bồi thường,hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đất theo quy định hiện hành;

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phướcthực hiện việc chỉnh lý biến động đất đai tại hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Các tổ chức có đất bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đấtvà phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để lập hồ sơ bồi thường, giảiphóng mặt bằng và được bồi thường theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính,Sở Công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra và hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện NinhPhước và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện đúng nội dung quyết định và cácquy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Côngnghiệp, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, Giám đốcCông ty cổ phần Muối Ninh Thuận, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các chủsử dụng có đất bị thu hồi và thủ trưởng các cơ quan có chức năng liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị