ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3300/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐẾNNĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triểnlý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030";

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thểtriển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tạiTờ trình số 802/TTr-STP ngày 14/10/2013, sau khi có ý kiến thống nhất của cácsở, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tưpháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Công an tỉnh; Thủtrưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm LLTPQG-Bộ Tư pháp;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC1;
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Thực hiện có hiệu quả các quanđiểm định hướng, mục tiêu đề ra của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đếnnăm 2020, tầm nhìn 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Xác định rõ những nhiệm vụ, giảipháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược;

3. Xác định trách nhiệm và phâncông nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc triển khaithực hiện các giải pháp của Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

II. Yêu cầu

1. Phải đảm bảo sự phối hợp chặtchẽ, có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành có liên quan nhằm thực hiện đúng, đầyđủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Kế hoạch và Chiến lược;

2. Các hoạt động, nhiệm vụ đề raphải phù hợp với tình hình thực tiễn và hoạt động lý lịch tư pháp trên địa bàntỉnh, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược;

3. Các Sở, ban, ngành được giaonhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch phải phát huy tối đa năng lực và các điềukiện để hoàn thành nhiệm vụ theo thời gian, tiến độ quy định.

B. NỘI DUNG

I. Giai đoạn 2013-2015

1. Thiết lập, tăng cường và hoànthiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xácminh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

1.1 Tiếp tục thực hiện có hiệu quảQuy chế phối hợp về việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịchtư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh).

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm soát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnhvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

1.2. Tổ chức các cuộc họp liênngành giữa cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự và Tư phápnhằm tăng cường công tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thôngtin, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lýlịch tư pháp.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Xây dựng, quản lý, sử dụng,khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

2.1. Tăng cường hoạt động xây dựng,lưu trữ, bảo vệ, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng văn bảngiấy.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

2.2. Tăng cường hoạt động xây dựng,lưu trữ, bảo vệ, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử; đảmbảo việc thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa SởTư pháp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Lýlịch tư pháp quốc gia.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

2.3. Nghiên cứu, khảo sát, đầu tưcơ sở vật chất, kỹ thuật tạo tiền đề thiết lập cơ chế cung cấp thông tin lýlịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa Sở Tư pháp và các cơ quan Tòa án, Kiểm sát,Công an, Thi hành án dân sự qua hệ thống mạng.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, độingũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

a) Nội dung: Thực hiện các giảipháp nhằm kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp tại SởTư pháp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và2015.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũcông chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp và công thức làm công tác tracứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan cóliên quan

a) Nội dung: Tổ chức tập huấn, bồidưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp, bảo đảm đến năm 2015, trên 80% công chức làmcông tác lý lịch tư pháp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ lý lịchtư pháp.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹthuật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịchtư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

5.1. Xem xét bổ sung các điều kiệncho Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng văn bảngiấy và dữ liệu điện tử.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

5.2. Nghiên cứu, khảo sát, thốngkê, xem xét đầu tư các điều kiện phù hợp cho các cơ quan: Tòa án, Kiểm sát,Công an, Thi hành án dân sự để cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho cơ quanquản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp qua hệ thống mạng.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính,Sở Tư pháp.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

6. Nâng cao nhận thức về vị trí,vai trò của công tác lý lịch tư pháp

a) Nội dung:

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền,phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp;

- Tổ chức triển khai các hoạt độngtuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức,cá nhân.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh,Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,Báo Hà Tĩnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

7. Tăng cường thanh tra, kiểmtra việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là phối hợp liên ngành kiểm tra hoạt độngcung cấp, tiếp nhận, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ công tác xâydựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2013-2015.

II. Giai đoạn 2016-2020

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chếvề lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan

1.1. Tổng kết 05 năm thi hành LuậtLý lịch tư pháp; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chếvề lý lịch tư pháp.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.2 Xây dựng, ban hành các Đề ánxây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2017-2020.

1.3. Xây dựng Đề án trao đổi, cungcấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan dướidạng dữ liệu điện tử.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2016-2018.

1.4. Xây dựng Đề án kết nối, traođổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với cơ sở dữ liệu hộ tịch, hộkhẩu, chứng minh dân dân dưới dạng dữ liệu điện tử.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2016-2020.

2. Nghiên cứu, đề xuất các giảipháp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa cáccơ quan: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chứckhác với Sở Tư pháp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin, phụcvụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2016- 2020.

3. Xây dựng, quản lý, sử dụngkhai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

3.1. Triển khai thực hiện cung cấpthông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa Sở Tư pháp với các cơ quan Tòaán, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự qua hệ thống mạng trên cơ sở điềukiện về trang thiết bị, phương tiện làm việc và triển khai ứng dụng công nghệthông tin của các cơ quan.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018- 2020.

3.2. Thực hiện các Đề án của cácBộ, ngành Trung ương về việc kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu lýlịch tư pháp với các cơ sở dữ liệu về hộ tịch, dân cư, hộ khẩu, chứng minh nhândân.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp,Công an tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018- 2020.

3.3. Thực hiện lộ trình việc chuyểnđổi mô hình quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp từ 02 cấp sang 01 cấp thốngnhất tại Bộ Tư pháp.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018- 2020.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

a) Nội dung:

- Tiếp tục tăng cường công tác tậphuấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác tra cứu,xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liênquan;

- Thực hiện việc cử công chức điđào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

5. Nâng cao nhận thức về vị trí,vai trò của lý lịch tư pháp

a) Nội dung: Tăng cường công táctuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh,Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,Báo Hà Tĩnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm2016-2020.

6. Tăng cường thanh tra, kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm2016-2020.

III. Định hướng đến năm 2030

1. Tiếp tục tăng cường và hoànthiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xácminh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, đặc biệt là trao đổi, cungcấp thông tin lý lịch tư pháp qua môi trường mạng, bảo đảm trên 50% văn bản,tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư phápvà các cơ quan có liên quan được thực hiện dưới dạng điện tử.

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm2021-2030.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

a) Nội dung: Nâng cao chất lượngđào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tiếp nhận, xử lý, cung cấpthông tin lý lịch tư pháp cho công chức làm công tác lý lịch tư pháp gắn vớichức danh cụ thể. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cung cấp, xácminh thông tin lý lịch tư pháp cho cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh,Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2030.

3. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹthuật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịchtư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

a) Nội dung:

- Tiếp tục triển khai ứng dụng côngnghệ thông tin vào hoạt động quản lý lý lịch tư pháp, bảo đảm xây dựng, tổ chứccơ sở dữ liệu quốc gia lý lịch tư pháp và hệ thống cơ quan quản lý lý lịch tưpháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cá nhân,cơ quan, tổ chức.

- Tiếp tục xem xét đầu tư cơ sở vậtchất, kỹ thuật cho các cơ quan có liên quan, bảo đảm việc trao đổi, cung cấpthông tin lý lịch tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính,Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm2021-2030.

4. Tiếp tục tăng cường công táctuyên truyền pháp luật về lý lịch tư pháp dưới nhiều hình thức

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh,Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,Báo Hà Tĩnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm2021-2030.

5. Tiếp tục tăng cường thanhtra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnhvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm2021-2030.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, cótrách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; chủtrì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc,kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch;

b) Tổng hợp tình hình triển khaithực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm và theo giai đoạn báocáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính lập dự toán kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nộidung trong Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưuUBND tỉnh xem xét, bố trí hỗ trợ kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm đểtriển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.

4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư phápbảo đảm bố trí phù hợp số lượng biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại địaphương;

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tưpháp, các sở, ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháptrong việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ việc xây dựngcơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

b) Chỉ đạo Công an cấp huyện trongviệc thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp phụcvụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

c) Nghiên cứu, khảo sát, đề nghị SởTài chính đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thôngtin lý lịch tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử;

d) Hàng năm, từng giai đoạn tổnghợp kết quả triển khai Kế hoạch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vàBộ Tư pháp.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh,Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Trong phạm vi chức năng, tổ chứctuyên truyền, phổ biến Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướngChính phủ về Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030và Kế hoạch này cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành mình quảnlý.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháptrong việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ việc xây dựngcơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

c) Chỉ đạo hệ thống ngành dọc trongviệc thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp phụcvụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

d) Hàng năm, từng giai đoạn tổnghợp kết quả triển khai Kế hoạch gửi Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh và BộTư pháp.

7. Đề nghị Viện kiểm sát nhândân tỉnh

a) Trong phạm vi chức năng, tổ chứctuyên truyền, phổ biến Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướngChính phủ về Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030và Kế hoạch này cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành mình quảnlý;

b) Chủ động triển khai thực hiệncác nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trongquá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

d) Hàng năm, từng giai đoạn tổnghợp kết quả triển khai Kế hoạch gửi Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dântỉnh và Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Trách nhiệm của các sở, ngànhcó liên quan

a) Trong phạm vi chức năng, tổ chứctuyên truyền, phổ biến Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướngChính phủ về Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030và Kế hoạch này cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành;

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tưpháp, các sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kếhoạch.

9. Trách nhiệm của UBND cáchuyện, thành phố, thị xã

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiệncó hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

10. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí triển khai thực hiện Kếhoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thườngxuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vịcó liên quan kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuấtUBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.