BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3302/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MỘTSỐ ĐOẠN TUYẾN THUỘC TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN TỈNH NỐI CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN -ĐẮK LẮK THÀNH QUỐC LỘ 19C

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộGiao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

Xét văn bản số 2865/UBND-ĐTXD ngày 18/7/2014 củaUBND các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk về việc “Đề nghị chuyển đường liênTỉnh nối các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk thành Quốc lộ”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầnggiao thông và trên cơ sở báo cáo của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 4201/TCĐBVN-KCHT &ATGT ngày 21/08/2014 về việc chuyển đường liên Tỉnh nối cáctỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk thành Quốc lộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển một số đoạn tuyến trên địaphận các tỉnh Bình Định, Phú Yên thuộc tuyến đường liên Tỉnh nối các tỉnh BìnhĐịnh - Phú Yên - Đắk Lắk thành quốc lộ 19C với tổng chiều dài khoảng 151,48km. Cụthể như sau:

- Đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Bình Định, dài39,38km:

Điểm đầu - Km0+00: thuộc địa phận thị trấn DiêuTrì, huyện Tuy Phước, giao với Quốc lộ 1 tại Km1220+00;

Điểm cuối - Km39+380: thuộc địa phận xã Canh Hòa,huyện Vân Canh, giáp xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

- Đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Phú Yên, dài 12,1km(không tính đoạn trùng QL.29 dài 2,9km).

Điểm đầu - Km39+380: thuộc địa phận xã Xuân Lãnh,huyện Đồng Xuân, giáp với đường tỉnh ĐT.638 (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định);

Điểm cuối - Km154+380: thuộc địa phận xã Sông Hinh,huyện Sông Hinh, giáp với đường tỉnh ĐT.693B (đường liên tỉnh 13B) (huyệnM’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk).

Điều 2.Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk sớm hoànthành dự án xây dựng tuyến liên tỉnh nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắkđoạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 28km (Điểm đầu Km29+ 897/ĐT .693B; Điểmcuối - giao với Quốc lộ 26 tại Km67+ 00/QL . 26) đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đểcó cơ sở chuyển đoạn tuyến này vào hệ thống quốc lộ.

Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

- Ủy thác cho Sở GTVT các tỉnh Bình Định, Phú Yêntiếp tục quản lý các tuyến đường nêu trên để công tác quản lý được liên tục,không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

- Hướng dẫn đơn vị quản lý và bảo trì lập hồ sơquản lý theo quy định.

- Lập đề án bổ sung quy hoạch quốc lộ 19C trên địaphận các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk vào Quy hoạch chung phát triển ngànhgiao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnhBình Định, Phú Yên, Đắk Lắk; Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạtầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, An toàn giao thông, Vận tải; Tổngcục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Sở GTVT các tỉnh Bình Định,Phú Yên, Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN các tỉnh Bình Định; Phú Yên; Đắk Lắk;
- Luu: VT, KCHT(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường