ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3304/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ THÓC ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤTNÔNG NGHIỆP VÀ THU THUẾ NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luậtthuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Pháplệnh thuế nhà đất của Hội đồng Nhà nước ngày 31 tháng 7 năm 1992; Nghị định số 339/HĐBT ngày 22/9/1992 của Hội đồng Bộ trưởng “V/v thi hành Pháp Lệnh thuế nhàđất; Thông tư số 50TC/TCT ngày 30/9/1992 “hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hộiđồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nhà đất”;

Xét Tờ trìnhsố 1716/TT-LT ngày 04/12/2007 của Liên tịch: Cục thuế - Sở Tài chính V/v đềnghị điều chỉnh giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu thuế nhàđất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định giáthóc (giá chuẩn) để làm cơ sở tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu thuế nhàđất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

- Địa bàn cáchuyện: Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương và Đam Rông: 2.200đ/kg thóc tẻ;

- Địa bàn cáchuyện còn lại, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt: 2.500 đ/kg thóc tẻ.

Điều 2. Mức giá quiđịnh tại Điều 1 Quyết định này là mức giá chuẩn tối thiểu (trường hợp giá thịtrường cao hơn hoặc thấp hơn giá tối thiểu 20% thì UBND các huyện, thị xã,thành phố trực thuộc có báo cáo bằng văn bản để UBND tỉnh điều chỉnh cho phùhợp) và được áp dụng thống nhất cho việc thu các loại thuế lập bộ trong năm2008, thuế còn tồn đọng của năm 2007 trở về trước.

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng “V/v điều chỉnh giá thóc chuẩn để tínhthuế sử dụng đất nông nghiệp và thu thuế nhà đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”,

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cáccá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái