BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ CUBA VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 3 (2008-2011)
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-BNN-TT ngày 11/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án đầu tư hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011);
Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-BNN-TC ngày 05/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị từ dự án đầu tư hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3;

>> Xem thêm:  Có được đổi tên đệm khi đã 30 tuổi không ? Đổi tên cho con 9 tuổi có cần sự đồng ý của chồng ?

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-BNN-TC ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị từ dự án đầu tư hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3;
Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-BNN-TC ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh dự toán Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011);
Xét đề nghị của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại công văn số 1678/KHNN-TC ngày 18/11/2010 về việc xin phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm thiết bị cho Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Bổ sung kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011) đã được phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-BNN-TC ngày 05/02/2009 và Quyết định số 2685/QĐ-BNN-TC ngày 24/9/2009 như sau:
1. Bổ sung gói thầu số 7:
- Tên gói thầu: Mua xe máy và phụ tùng sơ cua cho Cuba
- Giá gói thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).
- Nguồn vốn: Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011).

>> Xem thêm:  Thủ tục đổi tên cho con từ họ của cha sang họ của mẹ ? Vợ đổi tên con có cần sự đồng ý của chồng ?

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý 4/2010
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
2. Bổ sung gói thầu số 8:
- Tên gói thầu: Mua xe ô tô cho Cuba
- Giá gói thầu: 1.600.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Nguồn vốn: Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

>> Xem thêm:  Đổi tên cho con khi trùng tên với người thân ? Chi phí thay đổi họ tên hết bao nhiêu tiền ?

- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý 4/2010
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
3. Bổ sung gói thầu số 9:
- Tên gói thầu: Mua phụ tùng ô tô cho Cuba
- Giá gói thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
- Nguồn vốn: Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

>> Xem thêm:  Quy định mới về việc đổi tên trên giấy khai sinh ? Cách thay đổi tên đệm trong chứng minh thư ?

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý 4/2010
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Điều 2. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2010) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC (Cục QLN và TCĐN, Vụ TC HCSN);
- Lưu: VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

>> Xem thêm:  Làm giấy khai sinh, đổi tên cho con thực hiện ở đâu ? Thủ tục thay tên, đổi họ làm như thế nào ?