ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3316/2004/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 31 tháng 08 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬNGHIỆM CỦA TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghỉ định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 3-4-2003 của Bộ Trưởng Bộ Khoa họcvà Công nghệ về việc ban hành “Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoahọc và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học – công nghệ và các dự ánsản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”;
- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tại Công văn số: 528/CV-SKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay ban hành Quyết định kém theo Quy định về phương thức làm việc của Hội đồngkhoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và cácdự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Điều 2:Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngànhcó liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các lực lượng làm côngtác khoa học công nghệ tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

Điều 3:Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các tổ chứccá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lục kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- Bộ KH&CN.
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- CT, các PCT.UBND tỉnh.
- Nghiên cứu các khối.
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

QUY ĐỊNH

VỀPHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀTÀI KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CỦA TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3316/2004/QĐ-UB ngày 31-8-2004 của Ủy bannhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1:Việc xác định các đề tài khoa học – công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm(dưới đây gọi tắt là ĐT, DA.SXTN) do một Hội đồng KH&CN được UBND tỉnhthành lập.

Điều 2:Hội đồng xác định các ĐT, DA.SXTN có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, kiến nghị vềmục tiêu, yêu cầu và kết quả dự kiến của chương trình, đề tài, dự án… ý kiếncủa các thành viên Hội đồng và kiến nghị của Hội đồng phải được lập thành vănbản.

Điều 3:Hội đồng sử dụng nguyên tắc biểu quyết theo đa số để kết luận về danh mục ĐT,DA.SXTN dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch.

Điều 4:

1) Phiên họpcủa Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự (ý kiếnbằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo). Chủ tịch Hộiđồng chủ trì các phiên họp Hội đồng.

2) Tài liệulàm việc của Hội đồng được gởi đến các thành viên Hội đồng ít nhất từ 03 đến 05ngày trước phiên họp Hội đồng.

Chương II

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘIĐỒNG

Điều 5:Hội đồng làm việc theo quy trình sau:

1) Giới thiệunội dung và phương thức làm việc của Hội đồng

a) Thư kýgiúp việc Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng , giới thiệu thành phầnHội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Sở KH&CNđại diện thường trực Hội đồng: Nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của cácvăn bản liên quan đến việc xác định các đề tài, dự án SXTN, bao gồm:

- Phương hướngphát triển khoa học và công nghệ của giai đoạn kế hoạch;

- Danh mục sơbộ các đề tài, dự án SXTN dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch.

- Giới thiệunhững nội dung chủ yếu của các tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ liên quan cầnthiết khác.

2) Hội đồngthảo luận

Hội đồng xemxét phân tích danh mục các ĐT, DA.SXTN dự kiến đưa vào thực hiện trong năm kếhoạch do Sở KH&CN cung cấp theo các tiêu chuẩn đã quy định tại Điều 6 củaQuy định “Về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuấtthử nghiện tỉnh Bến Tre” ban hành kèm theo Quyết định số: 3315/2004/QĐ-UB ngày31 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh.

Hội đồng thảoluận, bỏ phiếu chọn những ĐT, DA.SXTN đủ tiêu chuẩn cần nghiên cứu giải quyếtđể đề nghị cho thực hiện.

3) Hội đồngBan kiểm phiếu và bỏ phiếu

Ban kiểmphiếu gồm 3 thành viên Hội đồng, trong đó có 1 Trưởng ban.

Hội đồng bỏphiếu đánh giá xếp đề tài, dự án vào 2 loại sau:

- Đề nghịthực hiện.

- Đề nghịkhông thực hiện.

Những phiếuhợp lệ là những phiếu đánh dấu vào 1 trong 2 cột (“đề nghị thực hiện” hoặc “đềnghị không thực hiện”) tương ứng đã ghi trên phiếu.

4) Tổng hợpsố phiếu đề nghị

Ban kiểmphiếu tổng hợp kết quả của Hội đồng.

Những đề tài,dự án được đề nghị thực hiện là những đề tài, dự án phải được ít nhất 2/3 sốthành viên Hội đồng có mặt đồng ý kiến nghị.

5) Hội đồngthông qua biên bản về kết quả làm việc của phiên họp. Kiến nghị danh mục dựkiến các đề tài, dự án thực hiện, Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt.