ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3318/2004/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 31 tháng 08 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌCVÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CỦA TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ Quyết định số 17/2003/QĐ-BKHCN ngày 17-7-2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa họcvà Công nghệ về việc ban hành “Quy định về phương thức làm việc của Hội đồngKhoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đềtài Khoa học và Công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước”;
- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số: 528/CV-SKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay ban hành Quyết định kèm theo Quy định về phương thức làm việc của Hội đồngKhoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiệncác đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Điều 2:Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngànhcó liên quan,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các lực lượng làm côngtác khoa học công nghệ tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

Điều 3:Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3.- Bộ KH&CN.
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- CT, các PCT.UBND tỉnh.
- Nghiên cứu các khối.
- Lưu VP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHCao Tấn Khổng

QUY ĐỊNH

VỀPHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔCHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬNGHIỆM CỦA TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3318/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNG QUY TẮC CHUNG

Điều 1:

1) Việc đánhgiá tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệvà dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (dưới đây gọi tắt là ĐT, DA.SXTN) do mộtHội đồng KH&CN được UBND tỉnh thành lập hoặc Sở KH&CN thành lập do UBNDtỉnh ủy quyền.

2) Cá nhânđăng ký chủ nhiệm ĐT, DA.SXTN và những người tham gia thực hiện đề tài, dự ánSXTN nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn đề tài, dự án SXTN đó(dưới đây gọi tắt là Hội đồng). Trong trường hợp cần thiết, thành viên của Hộiđồng có thể là cán bộ đang công tác tại tổ chức đăng ký chủ trì ĐT, DA.SXTN,nhưng không quá một người và không được làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc thànhviên phản biện.

3) Hội đồngxem xét đánh giá hồ sơ theo tiêu chuẩn và thang điểm thống nhất đã được quyđịnh tại Điều 11 của “Quy định về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thựchiện đề tài, dự án SXTN”.

Điều 2:

1) Tổ chức,cá nhân được đề nghị trúng tuyển chủ trì đề tài là tổ chức, cá nhân cóhồ sơ được xếp hạng cao nhất, với số điểm trung bình tối thiểu phải đạt 70/100điểm, trong đó điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểuđạt 50/70 điểm.

2) Tổ chức,cá nhân được đề nghị trúng tuyển chủ trì dự án SXTN là tổ chức, cá nhâncó hồ sơ được xếp hạng cao nhất, với số điểm trung bình tối thiểu phải đạt 65/100điểm, trong đó điểm trung bình về giá trị công nghệ và kinh tế tối thiểuphải đạt 45/65 điểm.

Điều 3:Các chuyên gia đánh giá và các thành viên Hội đồng phải làm việc khách quan,chịu trách nhiệm về đánh giá của mình và tuân thủ kỷ luật tuyển chọn, giữ bímật các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá tuyển chọn.

Điều 4:Trong cùng một hồ sơ, nếu thành viên Hội đồng cho điểm đánh giá chênh lệch từ 20%trở lên so với điểm đánh giá trung bình của số thành viên Hội đồng có mặt, thìđiểm của các thành viên Hội đồng này sẽ không được chấp thuận. Kết quả đánh giáhồ sơ này chỉ dựa trên kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng.

Điều 5:

1) Kỳ họp,xem xét đánh giá, tuyển chọn của Hội đồng có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt,trong đó phải có mặt Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

2) Chủ tịchHội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng. Trong trường họp Chủ tịch Hội đồngvắng mặt, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

3) Sở KH&CNcử chuyên viên làm thư ký hành chính giúp việc Hội đồng.

Chương II

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC LÀMVIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 6:

1) Hộiđồng thống nhất phương thức làm việc

a) Thư kýgiúp việc Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hộiđồng và các đại biểu tham dự.

b) Sở KH&CNđại diện thường trực Hội đồng nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của các Quyđịnh liên quan đến việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì ĐT, DA.SXTN, baogồm:

- Quy định“Về việc xác định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnhBến Tre”.

- Quy định“Về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các ĐT và DA.SXTN”.

- Quyết định“Về phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọntổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các ĐT khoa học và DA.SXTN cấp tỉnh”.

c) Thư kýgiúp việc Hội đồng đọc biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, thông báo số lượngvà danh mục hồ sơ đủ điều kiện Hội đồng đưa vào danh mục xem xét đánh giá.

Hồ sơ hợp lệlà hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện tại các Điều 5, 6, 7 và 8 của Quy định “Vềtuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các ĐT khoa học và DA.SXTN cấptỉnh”. Trường hợp thiếu văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từnguồn khác như đã quy định tại mục 6, của Quy định “Về tuyển chọn tổ chức và cánhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và dự án SXTN cấp tỉnh” vẫn được coilà hợp lệ, nhưng không được tính điểm huy động vốn khác.

d) Thành viênHội đồng (phòng QLKH) thay mặt đơn vị tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài, dựán thông qua các hồ sơ tham gia tuyển chọn, cũng như thuyết minh đề cương, đềtài, dự án SXTN.

2) Hộiđồng đánh giá tuyển chọn

a) Hội đồngphân công 2 thành viên phản biện nhận xét đánh giá tất cả các hố sơ đăng kýtuyển chọn, chủ trì thực hiện ĐT, DA.SXTN (hồ sơ được gởi trước ít nhất là 3ngày).

b) Hội đồngnghe các chuyên gia, thành viên Hội đồng phản biện đọc bản nhận xét, phản biệntừng chỉ tiêu đánh giá liên quan đến từng hồ sơ gởi văn bản nhận xét, đánh giácho thư ký Hội đồng.

Ý kiến đánhgiá nhận xét bằng văn bản theo các biểu mẫu do cơ quan quản lý về KHCN ban hành.

Các thànhviên Hội đồng, thành viên phản biện có trách nhiệm nghiên cứu kỹ, phân tíchtừng nội dung, thông tin đã kê khai trong hồ sơ đã đăng ký.

c) Thư ký Hộiđồng đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của các thành viên vắng mặt (nếu có) đểHội đồng nghiên cứu tham khảo, xác định tổ chức cá nhân trúng tuyển thực hiệnchủ trì dự án.

d) Hội đồngthảo luận đánh giá và tiến hành bỏ phiếu đánh giá.

Hội đồng bỏphiếu đánh giá chấm điểm từng hồ sơ theo các mẫu do cơ quan quản lý về KHCN banhành.

Mỗi thànhviên Hội đồng đánh giá từng hồ sơ bằng cách cho điểm theo thang điểm đã quyđịnh được ghi trên phiếu.

Những phiếuhợp lệ là những phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã ghi trên phiếutương ứng cho từng chỉ tiêu đánh giá.

e) Tổng hợpkết quả đánh giá

- Thư ký Hộiđồng báo cáo kết quả kiểm phiếu;

- Hồ sơ khôngtrúng tuyển là hồ sơ có điểm trung bình thấp hơn 70/100 điểm đối với ĐTvà có điểm trung bình thấp hơn 65/70 điểm đối với DA.SXTN.

- Trường hợpcó từ 2 hồ sơ đạt số điểm trung bình của tổng số điểm từ 70/100 điểm trởlên và trong đó điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu đạt 50/100điểm đối với ĐT (hoặc 2 hồ sơ đạt số điểm trung bình của tổng số điểm từ 65/70điểm), và trong đó điểm trung bình về giá trị công nghệ và kinh tế tối thiểuđạt 45/65 điểm đối với DA.SXTN. Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên như sau:

+ Điểm trungbình theo thứ tự từ cao đến thấp.

+ Ưu tiênđiểm về giá trị khoa học và thực tiễn (hoặc giá trị công nghệ và kinh tế) đốivới các hồ sơ cùng điểm trung bình.

+ Ưu tiênđiểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn (hoặc giá trị công nghệ) caohơn.

+ Ưu tiênđiểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi Chủ tịch hội đồngvắng mặt) đối với các hồ sơ cùng số điểm trung bình và cùng số điểm về giá trịkhoa học và thực tiễn (hoặc giá trị về công nghệ).

Đối với cáchồ sơ có cùng số điểm trung bình, điểm về giá trị khoa học và thực tiễn (hoặcgiá trị về công nghệ), điểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc điểm của Phó Chủ tịchHội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt), thì Giám đốc Sở KH&CNquyết định.

Hội đồngthông qua biên bản về kết quả làm việc và kiến nghị tổ chức và cá nhân trúngtuyển.

3) Góp ýthuyết minh Đề tài, Dự án của đơn vị trúng tuyển

Hội đồng thảoluận để kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết về những nội dung đãnêu trong thuyết minh đề tài hoặc thuyết minh Dự án SXTN và những khuyến nghịvề kinh phí cho việc thực hiện Đề tài, Dự án SXTN hoặc nêu những điểm cần lưu ýtrong quá trình hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân được lựa chọn (được thôngqua Hội đồng xét duyệt đề cương tiếp theo). Hội đồng xét duyệt đề cương chitiết có thành phần là Hội đồng tuyển chọn trước đó.

Biên bản làmviệc của Hội đồng xây dựng theo hướng dẫn do cơ quan quản lý về KHCN ban hành.