ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc Ban hành Quy trình phòng cháy chữa cháy rừng

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ban hành ngày 19/8/1991;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 22/CP ngày 09/3/1995 ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 19/1998/CT-TTg ngày 17/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng và công văn số 3990/NN-BCĐ- PCCCR của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNN ngày 06/11/1997 về việc tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh;

Xét đề nghị của ông Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, các ban ngành có liên quan , Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các dự án nông - lâm nghiệp và các lâm trường căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng