UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/2000/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 20 tháng 3 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, CÁC HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 307/1999/QĐ-UB NGÀY 18/03/1998 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/03/1996; Nghị định số: 68/CP ngày 01/01/1996 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Sửa đổi Điều 9 Quy định V/v Quản lý Tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số: 307/1999/QĐ-UB ngày 18/03/1999 của UBND tỉnh như sau:

“Điều 9: Thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, hoạt động khoáng sản:

UBND tỉnh cấp các loại giấy phép sau đây:

- Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn cho tổ chức, cá nhân trong nước, trừ giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản các loại thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công nghiệp quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ.

- Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản các loại đối với các khu vực đã được Bộ Công nghiệp khoanh định và bàn giao cho UBND tỉnh quản lý và cấp giấy phép khai thác tận thu”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các tổ chức cá nhân có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2 - T.vụ Tuỷ, TT/HĐND tỉnh - Cục địa chất, khoáng sản VN- Chủ tịch, các PCT - Các Sở, Ban, ngành liên quan- HĐND, UBND các huyện, thị xã- Toà án ND tỉnh, Viện KSND tỉnh- Chánh, Phó VP,CV; CN,NN,NC,TH- Lưu VT

TM/UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCHNguyễn Minh Kỳ