ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 332/QĐ- .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển sinh tỉnh Lào Cai

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ quy chế tuyển sinh ngày 11/02/1991 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định 371/QĐ .TƯ ngày 10/7/1994 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ .UB ngày 17/01/1995 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh tỉnh Lào Cai;

Xét yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và đề nghị của Hội đồng tuyển sinh tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển sinh tỉnh Lào Cai”.

Điều 2. Ông chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về việc thực hiện quy chế này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, thủ trưởng và cán bộ tổ chức các cơ quan đơn vị ở địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Hội đồng tuyển sinh tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng