BỘ TÀI CHÍNH
-------------

Số: 332/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỂ HỖ TRỢ CỨU ĐÓI

ĐẦU NĂM 2010 CHO TỈNH YÊN BÁI

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010 cho tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ Nhà nước cho tỉnh Yên Bái để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm quận, huyện theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp