UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU(2011-2015) HUYỆN CHIÊM HÓA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/01/2013của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 nămkỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện Chiêm Hóa tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 15/4/2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 79/TTr-TNMT ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc xétduyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 của huyện Chiêm Hóa với các nội dung chủ yếu sau:

1. Diện tích cơ cấu các loại đất:

TT

Loại đất

Hiện trạng
năm 2011

Quy hoạch đến 2020

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Huyện xác định

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

127882,46

100,00

127.882,46

127.882,46

100,00

1

Đất nông nghiệp

118.722

92,84

118.845

118.842

92,93

1.1

Đất trồng lúa

5.651

4,42

5.578

5.578

4,36

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4.509

3,53

4.491

4.491

3,51

1.2

Đất trồng cây lâu năm

5.311

4,15

5.138

5.211

4,08

1.3

Đất rừng phòng hộ

28.628

22,39

28.580

27.161

21,24

1.4

Đất rừng đặc dụng

9.333

7,30

9.333

9.333

7,30

1.5

Đất rừng sản xuất

67.165

52,52

67.436

68.855

53,84

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

408

0,32

410

410

0,32

2

Đất phi nông nghiệp

6.433

5,03

8.080

8.365

6,54

2.1

Đất xây dựng trụ sở CQ, công trình sự nghiệp

25

0,02

28

28

0,02

2.2

Đất quốc phòng

6

0,00

27

31

0,02

2.3

Đất an ninh

1

0,00

4

4

0,00

2.4

Đất khu công nghiệp

10

0,01

113

103

0,08

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

10

0,01

113

103

0,08

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

29

0,02

124

0,10

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

16

0,01

33

0,03

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

252

0,20

421

497

0,39

2.8

Đất di tích danh thắng

13

0,01

24

27

0,02

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2

0,00

12

26

0,02

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1,1

0,00

1,1

1,1

0,00

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

200

0,16

207

215

0,17

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

55

0,04

53

0,04

2.13

Đất phát triển hạ tầng

2.008

1,57

4.094

4.097

3,20

Trong đó:

-

Đất cơ sở văn hóa

27

0,02

40

40

0,03

-

Đất cơ sở y tế

9

0,01

14

14

0,01

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

106

0,08

115

119

0,09

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

52

0,04

64

72

0,06

2.14

Đất ở tại đô thị

24

0,02

34

0,03

3

Đất chưa sử dụng

-

Đất chưa sử dụng còn lại

2.727

2,13

957

675

0,53

-

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

-

1.778

2.052

1,60

4

Đất đô thị

725,14

0,57

725,14

725,14

0,57

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

9.333

7,30

9.333

9333

7,30

6

Đất khu du lịch

16,00

435

0,34

7

Đất khu dân cư nông thôn

6.790

5,31

6.934

5,42

2. Diện tíchchuyển mục đích sử dụng đất:

Đơnvị tính: ha

TT

Loại đất

Cả
thời kỳ

Phân theo kỳ

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.830,38

1.241,46

588,91

1.1

Đất trồng lúa

147,71

119,57

28,14

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

103,44

96,50

6,94

1.2

Đất trồng cây lâu năm

238,30

109,85

128,46

1.3

Đất rừng phòng hộ

51,60

38,70

12,90

1.4

Đất rừng sản xuất

1.128,50

782,02

346,48

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

11,32

8,55

2,77

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

208,71

126,58

82,14

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

208,71

126,58

82,14

3. Diện tíchđất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơnvị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2011-2015)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

1.950,33

862,00

1.088,33

1.1

Đất rừng sản xuất

1.612,39

751,00

861,39

2

Đất phi nông nghiệp

101,32

51,66

49,66

2.1

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

12,93

6,83

6,10

2.2

Đất cho hoạt động khoáng sản

7,70

3,73

3,98

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,15

0,11

0,04

2.4

Đất phát triển hạ tầng

80,54

40,99

39,55

4. Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đấtđược xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/50.000;Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sửdụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chiêm Hóa kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện ChiêmHóa với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổtrong kỳ kế hoạch:

Đơnvị tính: ha

TT

Loại đất

Hiện trạng 2011

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

127.882,46

127.882,46

127.882,46

127.882,46

127.882,46

1

Đất nông nghiệp

118.722,05

118.623,87

118.451,10

118.331,83

118.342,59

1.1

Đất trồng lúa

5.650,71

5.605,25

5.550,38

5.556,76

5.562,14

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4.509,18

4.464,57

4.434,11

4.456,90

4.483,68

1.2

Đất trồng cây lâu năm

5.310,62

5.285,97

5.289,82

5.297,08

5.295,77

1.3

Đất rừng phòng hộ

28.627,60

28.627,60

28.260,95

27.888,05

27.547,15

1.4

Đất rừng đặc dụng

9.333,40

9.333,40

9.333,40

9.333,40

9.333,40

1.5

Đất rừng sản xuất

67.164,82

67.162,75

67.432,67

67.690,64

68.048,98

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

407,84

403,12

405,49

408,86

409,40

2

Đất phi nông nghiệp

6.433,37

6.531,55

6.974,11

7.340,86

7.726,49

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

25,39

25,39

26,11

26,84

27,56

2.2

Đất quốc phòng

5,91

5,91

30,88

30,88

30,88

2.3

Đất an ninh

0,60

0,60

3,70

3,80

3,90

2.4

Đất khu công nghiệp

9,73

9,80

22,30

32,80

42,30

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

9,80

22,30

32,80

42,30

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

28,73

28,85

53,67

78,49

99,68

2.6

Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ

15,91

15,91

18,66

21,41

25,59

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

251,90

251,90

312,30

356,30

417,53

2.8

Đất di tích danh thắng

12,55

12,84

14,21

15,77

17,14

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

1,78

1,78

7,77

17,76

23,75

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

199,95

199,95

205,97

207,38

208,41

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

55,23

55,23

54,73

54,23

53,73

2.13

Đất phát triển hạ tầng

2.008,27

2.106,57

2.584,32

3.032,73

3.491,49

Trong đó:

- Đất cơ sở văn hóa

26,98

26,98

30,24

33,48

36,73

- Đất cơ sở y tế

9,20

9,20

10,26

11,32

12,38

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

105,96

105,91

108,05

110,19

111,82

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

52,09

52,09

57,13

62,17

67,21

2.14

Đất ở tại đô thị

23,58

26,19

28,79

31,40

32,00

3

Đất chưa sử dụng

2.727,04

2.727,04

2.457,26

2.209,77

1.813,38

Đất chưa sử dụng còn lại

2.727,04

2.727,04

2.457,26

2.209,77

1.813,38

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

269,79

247,49

396,64

4

Đất đô thị

725,14

725,14

725,14

725,14

725,14

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

9.333,40

9.333,40

9.333,40

9.333,40

9.333,40

6

Đất khu du lịch

16,00

158,50

245,60

7

Đất khu dân cư nông thôn

6.789,73

6.820,00

6.860,00

6.880,00

6.891,00

2. Kế hoạchchuyển mục đích sử dụng đất:

Đơnvị tính: ha

STT

CHỈ TIÊU

Diện tích

Phân theo từng năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.241,46

98,18

425,77

351,27

366,24

1.1

Đất trồng lúa

119,57

45,46

54,87

8,62

10,62

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

96,50

44,61

41,46

5,21

5,21

1.2

Đất trồng cây lâu năm

109,85

24,65

26,15

34,74

24,31

1.3

Đất rừng phòng hộ

38,70

12,90

12,90

12,90

1.4

Đất rừng sản xuất

782,02

2,07

274,60

246,81

258,53

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

8,55

4,72

1,00

2,83

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

126,58

39,23

55,23

32,13

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

126,58

39,23

55,23

32,13

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vịtính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích

Phân theo theo các năm

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Đất nông nghiệp

862,00

253,00

232,00

377,00

1.1

Đất rừng sản xuất

751,00

230,00

200,00

321,00

2

Đất phi nông nghiệp

51,66

16,79

15,49

19,39

2.1

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

6,83

1,80

1,80

3,23

2.2

Đất cho hoạt động khoáng sản

3,73

1,10

0,70

1,93

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,11

0,11

2.4

Đất phát triển hạ tầng

40,99

13,89

12,99

14,12

Điều 3. Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hóa có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất sau khi được UBND tỉnh xét duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng đất cóhiệu quả, tiết kiệm, đúng pháp luật; việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồiđất, giao đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tuân thủ nguyên tắctiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đấtchuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp.

3. Có kế hoạch tổ chức triển khai, huy độngnguồn lực đầu tư để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạmpháp luật về đất đai tại địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt theo quy định.

5. Trong trường hợp phải điềuchỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhândân huyện Chiêm Hóa lập đầy đủ hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xâydựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ bannhân dân huyện Chiêm Hoá; Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KT;
- Chuyên viên: ĐC, XD;
- Lưu VT, (T 30).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn