ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung cửa hàng xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Yên Bái đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

___________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dâu;

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án rà soát quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Yên Bái đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 05/TTr-SCT ngày 05/01/2011, đề nghị bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Yên Bái năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 31 cửa hàng xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Yên Bái đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.(có Danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương. Kế hoạch và Đầu tư, Xây đựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Yên Bái; các ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Duy Cường