UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc thu lệ phí thi tuyển công chức ngành Giáo dục & Đào tạo

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NSNN; Các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Giáo dục & Đào tạo tại tờ trình số 1245/TT /LN ngày 01 tháng 12 năm 2000 về việc đề nghị cho thu lệ phí thi tuyển công chức ngành Giáo dục & Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều l: Qui định mức thu lệ phí thi tuyển công chức ngành Giáo dục -Đào tạo năm học 2000-2001 là 40.000 đ /thí sinh (Bốn mươi ngàn đồng).

Điều 2:Sở Tài chính - Vật giá, Sở Giáo dục -Đào tạo và Chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức ngành Giáo dục -Đào tạo có trách nhiệm quản lý và thực hiện chi theo Thông tư số 36/TTLB ngày 23/6/1997 và Thông tư số 80/1998/TTLB ngày 23/6/1998 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục & Đào tạo.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ