ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3322/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀDUYỆT DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG KHU VỰC QUYHOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU PHÚ LONG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số16/2005/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Công văn số 7880/UBND-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố về dự án xây dựng mới cầu Phú Long;
Xét Tờ trình số 268/KQLGTĐT3 -PMU ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Khu Quản lý Giaothông đô thị số 3 về thẩm định và phê duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặtbằng xây dựng cầu Phú Long; của Sở Tài chính tại Công văn số 7204/STC-BVG ngày16 tháng 7 năm 2007 về thẩm định dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trongcông trình đầu tư xây dựng cầu Phú Long trên địa bàn quận 12

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng vàtái định cư trong khu vực quy hoạch đầu tư xây dựng cầu Phú Long trên địa bànquận 12; nội dung như sau:

1. Tên dự án: Bồi thường, giảiphóng mặt bằng và tái định cư trong khu vực quy hoạch đầu tư xây dựng cầu PhúLong trên địa bàn quận 12.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư:Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xâydựng cầu Phú Long nối quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sang huyện Thuận An, tỉnhBình Dương.

3. Chủ đầu tư: Khu Quản lý Giaothông đô thị số 3.

4. Địa điểm công trình: phườngThạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Khối lượng các hạng mục côngtrình chủ yếu:

- Tổng diện tích đất sẽ thu hồivà giao cho Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3: 21.455m2.

- Tổng diện tích đất không bồithường (đất giao thông, sông rạch): 5.185,63m2.

- Tổng diện tích đất phải bồithường: 16.269,37m2, gồm:

+ Diện tích đất ở: 6.029,63m2

+ Diện tích đất nông nghiệp: 10.239,74m2

- Tổng số hộ gia đình bị ảnhhưởng: có 43 hộ gia đình, trong đó có 07 căn hộ giải tỏa toàn bộ.

- Di dời tái lập các công trìnhkỹ thuật: Phương án di dời và bồi thường thiệt hại sẽ do đơn vị quản lý trựctiếp công trình đó lập theo định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, được cơquan có thẩm quyền xét duyệt theo quy định.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sáchthành phố.

7. Thời gian và tiến độ thựchiện: Thời gian hoàn thành công tác bồi thường trong năm 2007.

8. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm thực hiệnđúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác quản lý quy hoạch, quảnlý sử dụng đất, quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý tài chính trong công tácbồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân quận12 trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Phối hợp cùng các cơ quan quảnlý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch để thực hiện công tác di dời,giải tỏa và tái lập đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quyhoạch được duyệt.

9. Chi phí lập dự án: Chi phílập dự án tạm tính là 114.223.000 đồng. Chi phí thực tế mà chủ đầu tư được phépsử dụng được thực hiện theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Côngvăn số 2626/BXD-KTTC ngày 21 tháng 12 năm 2005 về thẩm quyền xét duyệt và địnhmức chi phí tư vấn khảo sát lập dự án đối với loại dự án “Bồi thường thiệt hại,thu hồi đất” và theo nguyên tắc chi phí của phần việc không được trùng lắp dẫnđến phải thanh toán chi phí hai lần.

10. Tổng dự toán chi phí bồithường, hỗ trợ và tái định cư của dự án là: 21.886 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợthiệt hại: 19.541 triệu đồng;

- Chi phí phục vụ công tác bồithường: 391 triệu đồng;

- Dự phòng phí: 1.954 triệu đồng.

+ Chủ tịch Hội đồng Bồi thường,giải phóng mặt bằng của dự án chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê và mức dựtoán chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của từng hộ và của dự án theo quyđịnh.

+ Mức tổng dự toán chi phí bồithường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định này được tạm tính theo đơn giábồi thường của nhà, đất sử dụng hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất ở vàquyền sở hữu nhà ở và các số liệu kiểm kê, điều tra hiện trạng ban đầu về tàisản, cây trồng, vật nuôi. Do đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ thực tế có thay đổitùy thuộc vào tình trạng pháp lý nhà, đất đang sử dụng, mức thiệt hại thực tếvề tài sản, cây trồng, vật nuôi của từng trường hợp theo đơn giá bồi thường hỗtrợ được cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền phêduyệt.

+ Việc giải ngân cấp phát kinhphí, tổ chức chi trả và thanh quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư của dự án thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định bồithường thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Chủ tịch Hội đồng Bồithường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thịsố 3 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín