UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2004/QĐ-UB NGÀY 12/10/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNGTÂM SÁT HẠCH LÁI XE QUẢNG NAM TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộmáy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông - Vậntải tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc SởGiao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1126/TTr-SGTVT ngày09/10/2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số81/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trungtâm Sát hạch lái xe Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh QuảngNam, lý do thực hiện theo Công văn số 996/UB- KTN ngày 28/4/2005 tỉnh Quảng Namvề việc triển khai dự án Trung tâm Sát hạch lái xe và Trường đào tạo lái xeQuảng Nam.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông - Vận tải tỉnh, thủ trưởng các cơquan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Hải