ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*******

Số: 3322/QĐ-UBND

Long Xuyên ngày 14 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘCDỰ ÁN TRONG PHẠM VI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ VÀ DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN DONGÂN SÁCH CẤP TRÊN HỖ TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 và Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
Xét đề nghị của giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1163/TTr-KHĐT ngày 12 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Nay phân cấp thẩm quyền choUBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư xây dựng công trình của các dựán trong phạm vi ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dâncùng cấp, bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã;

2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định đầutư xây dựng công trình của các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấptỉnh và Trung ương, trừ các nguồn vốn có cơ chế điều hành riêng được quy địnhcụ thể. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại để thực hiện nhiệm vụ nàytheo đúng quy định của pháp luật.

3- Mức phân cấp và ủy quyền cụthể như sau:

- Ủy ban nhân dân huyện: ChợMới, Châu Phú, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Phú Tân, Tân Châu, An Phú, Châu Thành vàthị xã Châu Đốc, thành phố Long Xuyên có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự áncó tổng mức đầu tư không lớn hơn 05 tỷ đồng.

- Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôncó thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không lớn hơn 03tỷ đồng.

4- Thời gian bắt đầu thực hiệnphân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình kể từ ngày01/01/2008.

Điều 2.

1- Người có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án. Riêngđối với dự án sử dụng vốn tín dụng, tổ chức cho vay vốn thẩm định phương án tàichính và phương án trả nợ để chấp thuận cho vay hoặc không cho vay trước khingười có thẩm quyền quyết định đầu tư.

2- Người có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư thì có thẩm quyền thực hiện: phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xâydựng công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu(hoặc chỉ định thầu) và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.Trường hợp việc điều chỉnh dự án mà tổng mức đầu tư của dự án vượt quá mức vốnđược phân cấp, ủy quyền thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việcđiều chỉnh dự án đó.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp:

1- Đối với các dự án trước đâythuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc sở Kếhoạch & Đầu tư, nay đối chiếu với quy định của điều 1, quyết định này làthuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân các huyện: việc triểnkhai các bước tiếp theo của dự án hoặc hạng mục công trình của dự án thì chuyểngiao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện như: phêduyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu,phê duyệt kết quả trúng thầu (hoặc chỉ định thầu) và phê duyệt quyết toán vốnđầu tư dự án hoàn thành.

2- Trong trường hợp, các hồ sơnhư: kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự ánhoàn thành đã nộp và đang được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định, thẩmtra, thì cho phép tiếp tục thực hiện dứt điểm đến hết ngày 31/12/2007; trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại các quyết định trước đây của Ủyban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các nội dung của quyết định số 3399/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang mà trái vớiquyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc sở Xây dựng,Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc sởCông nghiệp, Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc sở Giao thông vậntải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xâydựng cấp tỉnh, Thủ trưởng các sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các Chủ tịch Uỷ bannhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Bộ KH-ĐT, Bộ XD, Bộ TC;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ TP;
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố (thực hiện)
- LĐVP và các phòng VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VP
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên