ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNGVỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 25/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 củaThủ tướng Chính phủ về chính sách người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của BộXây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 củaThủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2759/TTr-SXD ngày 10/9/2013 về việc đề nghị phê duyệt Đề án hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệtkèm theo Quyết định này “Đề án hỗtrợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyếtđịnh 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc cácSở: Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚICÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH 22/2013/QĐ-TTGNGÀY 25/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Thanh Hóa)

I. MỞ ĐẦU

1. Khái quát chung về tỉnh Thanh Hóa

- Thanh Hóa nằm ởcực Bắc miền Trung, cách Hà Nội 150km. Phía Bắc giáp 3 tỉnh Sơn La, HòaBình, Ninh Bình; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hoà dân chủ nhân dânLào); phía Đông giáp Vịnh Bắc bộ;

- Địa hình: Địa hình đa dạng, thấp dần từ Tây sangĐông; chia thành 3 vùng rõ rệt: Vùng núi và Trung du, vùng đồng bằng, vùng venbiển;

- Khí hậu: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùavới 4 mùa rõ rệt;

- Dân số: Khoảng 3,7 triệu người; có 7 dân tộc anh emsinh sống, đó là: Kinh, Mường, Thái, H’mông, Dao, Thổ, Hoa.

2. Tình hình thực hiện chính sáchxóa đói giảm nghèo

a) Thanh Hóa là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, vìthế việc xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng đã được các cấp ủy Đảng,chính quyền và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Để giải quyết vấn đề nàytỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thị xã, thànhphố thực hiện tốt các chương trình xóa đóigiảm nghèo của tỉnh và các chương trình xóa đói giảm nghèo của Trung ương.

Các chương trình xóa đói giảm nghèo đã thực hiện:Chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng 135, 257; Chính sáchan sinh xã hội; Vay vốn và tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất giảm nghèo;Chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về giáo dục;Chính sách trợ giá, trợ cước; Chính sách cấp không thu tiền thuốc chữa bệnh chonhân dân các xã 135; Chính sách cấp không thu tiền 20 loại báo và tạp chí theoQuyết định 957 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở vàcác chính sách khác.

b) Tình hình triển khai thực hiện việc hỗ trợ hộnghèo về nhà ở:

- Chương trình hỗ trợ người hoạt động cách mạng từtrước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định 17/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủtướng Chính phủ về hỗ trợ người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa;

- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày12/12/2008 của Thủ tướngChính phủ, đã hỗ trợ hơn 32.000 hộ nghèo xây dựng nhà ở;

- Xây dựng nhà phòng tránh lũ lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đã hỗ trợ 100 hộ nghèo xâydựng nhà phòng tránh lũ, lụt.

3. Hiện trạng nhà ở của gia đình cóngười có công

Tuy đã có nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở, nhưng làmột tỉnh nằm trong khu vực hay xảy ra bão lũ nên vẫn còn nhiều gia đình đangphải sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, hư hỏng, xuống cấp không đảmbảo điều kiện sống ổn định, đặc biệt là những hộ gia đình người có công vớicách mạng.

4. Căn cứ lập Đề án

- Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 25/4/2013 của Thủtướng Chính phủ về chính sách người có công với cách mạng về nhà ở;

- Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xâydựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủtướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Quan điểm hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà ở

Hiện nay tình trạng nhà ở của nhiều gia đình người cócông với cách mạng đã hư hỏng, xuống cấp chưa đảm bảo điều kiện sống ổn định,do vậy việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là một việc làm thiếtthực, cần thiết, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Là việclàm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sựquan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hộ gia đình người có công với cách mạng.

2. Mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ

a) Mục tiêu: Hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 18.847 hộ gia đình người có công với cách mạng.

b) Nguyên tắc hỗ trợ:

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có mộthoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả cáchộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hưhỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ởhiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng;

- Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạngphải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằnghợp lý các nguồn lực hỗ trợ;

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ởđược thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúpđỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chấtlượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; Kết hợp, lồng ghépvới các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để pháthuy hiệu quả chính sách;

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựngmới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở phải đảm bảo yêu cầu sau đây:

+ Đối với trường hợp nhà ở phảiphá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng,khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2(nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏhơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có tuổi thọ từ 10năm trở lên.

+ Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tườngvà thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải đảm bảo 2 cứng (khung - tườngcứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúngtiêu chuẩn về diện tích sử dụng trên.

3. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh ThanhHóa.

4. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở:

Đối tượng đượchỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủphải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là người có tên trong danh sách người có công vớicách mạng do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phốquản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành;

- Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trútrước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lựcthi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

+ Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhàở mới;

+ Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phầnkhung - tường và thay mới mái nhà.

5. Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách Trungương và ngân sách địa phương) với mức hỗ trợ sau:

- Hỗ trợ 40 triệuđồng/hộ đối với những hộ gia đình phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

- Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với những hộ gia đìnhphải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

6. Phân loại đối tượng ưu tiên: Thực hiện theo thứ tự ưutiên như sau:

- Hộ gia đình người có công mànhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng;

- Hộ gia đình mà người có công cao tuổi;

- Hộ gia đình người có công là dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn;

- Hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyênxảy ra thiên tai;

- Các hộ gia đình còn lại.

7. Số lượng, số vốn hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở

Tổng số hộ cần hỗ trợ xây dựngnhà là: 18.847, trong đó số hộ xây mới là 8.466, số hộ cải tạo là 10.036, tươngứng nguồn vốn là 539.360.000.000 đồng.

a) Trong năm 2013

- Số lượng: Thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 1.227 hộ;Trong đó số hộ xây mới là 859 hộ; số hộ cải tạo là 368 hộ.

- Nguồn vốn: Tổng số vốn hỗ trợ: 41.720.000.000 đồng;Trong đó nguồn vốn Trung ương là 41.720.000.000 đồng.

b) Trong năm 2014. Dự kiến như sau:

- Số lượng: Thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 17.620 hộ; Trongđó số hộ xây mới là 7.607 hộ; số hộ cải tạo là 9.668 hộ.

- Nguồn vốn: Tổng số vốn hỗ trợ: 497.640.000.000 đồng; Trongđó nguồn vốn Trung ương là 497.640.000.000 đồng.

8. Chất lượng nhà ở xây dựng mới, sửa chữa nhà ở

a) Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

- Sở Xây dựng nghiên cứu, thiếtkế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo

dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu,phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương để phổ biến, giới thiệu chocác hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng để xây dựng nhà ở;

- Đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diệnđược hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số22/2013/QĐ-TTg mà đang ở tại khu vực thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnhcó mức ngập cao từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà thì UBND cấp xã vận độngđể các hộ gia đình xây dựng một diện tích sàn tránh lũ, có diện tích tối thiểu10m2 và có độ cao vượt mức ngập thường xuyên;

- Nhà ở của các hộ gia đình có công với cách mạng được hỗtrợ phải đảm bảo vệ sinh môi trường, bao che kín đáo, tránh được tác động xấucủa khí hậu, thời tiết. Các hộ gia đình có thể sử dụng các mẫu thiết kế điểnhình do Sở Xây dựng cung cấp hoặc tham khảo các mẫu nhà ở truyền thống, thôngdụng tại địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức nhà ở phù hợp với hoàn cảnhcụ thể của từng hộ.

b) Yêu cầu về tổ chức xây dựng nhà ở:

- Các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợnhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hợp hộ gia đình cóhoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật…) không có khả năng tự xây dựngnhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đìnhnày.

- UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡcác hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; Vận động các tổ chức,đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhấtkhả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thácvật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ… để giảm giá thành xây dựng; Khi hoànthành xây dựng phần nền móng và khung - tường nhà ở thì phải lập Biên bản xácnhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và khi hoàn thành toàn bộ nhà ởthì phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theomẫu quy định tại Phụ lục số V và số VI ban hành kèm theo Thông tư09/2013/TT-BXD ).

c) Sau khi hoàn thành việc xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ởmà có thay đổi về diện tích nhà ở, nếu hộ gia đình được hỗ trợ có nhu cầu thìcơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện các thủ tụcxác nhận thay đổi về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thời hạn xác nhận thay đổi trongGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Phương thức thực hiện

a) UBND cấp xã, phường, thị trấn đối chiếu lập danh sách cáchộ được hỗ trợ báo cáo UBND cấp huyện, UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và phêduyệt danh sách số hộ thuộc diện được hỗ trợ báo cáo UBND cấp tỉnh để làm cơ sởlập và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địabàn tỉnh.

b) Cấp vốn làm nhà ở:

- Căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách Trung ương, vốnngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, UBND tỉnh phân bổcho UBND cấp huyện.

- Căn cứ số vốn được UBND tỉnh phân bổ, UBND cấp huyện phânbổ vốn hỗ trợ cho cấp xã.

- Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốnhỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

c) UBND cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xâydựng nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định củaQuyết định 22/2013/QĐ-TTg và vận động các hộ tự xây nhà ở. Đối với các hộ cóhoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…) không thể tự xây dựng nhà ở thìỦy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ này.

10. Tiến độ thực hiện

a) Trong năm 2013: Hoàn thành 1.227 hộ (theo báo cáo vớiđoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012);

b) Trong năm 2014: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho cáchộ gia đình người có công với cách mạng theo đúng quy định tại Quyết định22/2013/QĐ-TTg đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới được rà soátthống kê, báo cáo năm 2013.

III. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chung việc thực hiện Chươngtrình; Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàntỉnh Thanh Hóa, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đểbố trí vốn triển khai thực hiện.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao các địaphương tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ;

Phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngànhliên quan và các địa phương để thực hiện.

2. Trách nhiệm các Sở, ban, ngành

- Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực của tỉnh để triển khaithực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thiết kế 03mẫu nhà phù hợp để các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn;

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban,ngành chức năng rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗtrợ theo quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ;

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơnvị liên quan tham mưu phân bổ vốn cho các đơn vị thực hiện; đồng thời có tráchnhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định;

- Các cơ quan Báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnhThanh Hóa có trách nhiệm tuyên truyền chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở,tuyên truyền vận động các tổ chức, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủnghộ tiền của, vật chất, công sức giúp hộ nghèo làm nhà ở.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách người có công với cáchmạng về nhà ở trên địa bàn;

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người cócông với cách mạng cấp huyện để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ người cốcông với cách mạng về nhà ở của các xã trên địa bàn (bao gồm số hộ gia đình đãđược hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấpcho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn,vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện);

- Thanh tra, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơquan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ởtheo Quyết định số 22/2103/QĐ-TTg và Thông tư 09/2013/TT-BXD .

4. Trách nhiệm của UBND cấp xã

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người cócông với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn;

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2103/QĐ-TTg và Thông tư09/2013/TT-BXD tại trụ sở của UBND cấp xã;

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người cócông với cách mạng cấp xã để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở;

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoànthành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sửdụng (theo quy định tại Phụ lục số V và Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thôngtư 09/2013/TT-BXD );

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhàở, bao gồm:

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợvề nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữatheo quy định;

- Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện hỗtrợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã đượcxây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình và cáckhó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn)./.