BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3328/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY,QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Nghị đinh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chứccủa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nộiquy, Quy chế tổ chức tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh traBộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Bộ;
- Cục công tác phía Nam;
- Đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra;
- Lưu: VT, TTr. HM (50).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN CỦA BỘVĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 3328/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Thời gian tiếp công dân vào giờ hành chính các ngàylàm việc trong tuần.

Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vàngười làm nhiệm vụ tiếp công dân phải thực hiện đầy đủ các quy định sau đây:

1. Người thường trực tiếp công dân chỉ tiếp nhậnnhững khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh có nội dung liên quan đến tráchnhiệm, thẩm quyền giải quyết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Không tiếp những trườnghợp: Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích người mắc bệnhtâm thần hoặc bệnh khác làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năngđiều khiển hành vi của mình; có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân hoặc vụviệc đã được xem xét giải quyết theo thẩm quyền, có thông báo chấm dứt thụ lý.

3. Cấm các hành vi trong khu vực tiếp công dân:Mang, sử dụng trái phép vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ, độc hại; gây rốitrật tự công cộng, đe dọa, xúc phạm cơ quan nhà nước, người thi hành công vụhoặc có hành động cản trở người tiếp công dân làm nhiệm vụ; tự ý quay phim,chụp ảnh, ghi âm trong phòng tiếp công dân hoặc khu vực tiếp công dân.

4. Nghiêm cấm lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo đểxuyên tạc, vu khống hoặc lôi kéo, kích động người khác tập trung đông ngườinhằm gây mất trật tự công cộng.

5. Người đến trước thì được tiếp nhận giải quyếttrước (trừ trường hợp đặc biệt). Nhiềungười đến khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì cử người đại diện để trìnhbày (tối đa không quá 03 người)

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

1. Nêu rõ họ, tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờtùy thân, giấy ủy quyền (nếu có).

2. Công dân phải trình bày trung thực sự việc, cungcấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh.

3. Chấp hành sự hướng dẫn của người tiếp công dânvà nhân viên bảo vệ; ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nộidung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

4. Được quyền yêu cầu giữ bí mật về họ tên, địachỉ, bút danh của mình trong trường hợp tố cáo.

5. Mọi công dân đến phòng tiếp công dân phải chấphành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế tiếp công dân và các quy định của pháp luật.Nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

1. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân; giảithích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

2. Tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giảiquyết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân đến cơ quancó thẩm quyền để giải quyết.

3. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh, trình bày trực tiếp thì người tiếp công dân ghi chép lại nội dung và đềnghị công dân ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận.

4. Khi tiếp công dân phải ghi chép nội dung vào sổtiếp công dân. Không gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở công dân đến khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh; giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút danh của người tốcáo khi có yêu cầu và quy định của pháp luật.

5. Báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền khiphát hiện những tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, mất trật tự và những hànhvi vi phạm khác tại nơi tiếp công dân để có biện pháp xử lý kịp thời theo quyđịnh của pháp luật./

QUY CHẾ

TỔ CHỨC TIẾP CÔNGDÂN CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định 3328/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạmvi điều chỉnh

1. Quy chế quy định việc tổ chứctiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Quy chế được áp dụng đối vớicác đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đượcgiao nhiệm vụ tiếp công dân và đối với công dân có khiếu nại, tố cáo, phản ánh,kiến nghị tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vềnhững vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạmvi trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức nướcngoài tại Việt Nam đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh phải tuân theo Quy chế này, trừ trường hợp điều ước quốc tếmà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 2. Mục đích của việc tiếpcông dân

1. Tiếp nhận các thông tin, kiếnnghị, phản ánh, ý kiến của công dân về những vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực,phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền quản lýnhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ để xem xét, giải quyết theo quyđịnh của pháp luật.

3. Hướng dẫn công dân thực hiệnquyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 3. Trách nhiệm tổ chứctiếp công dân

Chánh Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởngtổ chức tiếp công dân tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ trìtổ chức, phối hợp với Thủ trưởng các đơnvị trực thuộc Bộ trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời gian, địa điểmtiếp công dân

1. Việc tiếp công dân được thựchiện trong giờ hành chính và tại địa điểmtiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Địa điểm tiếp công dân của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch:

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch đặt tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm- Hà Nội);

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch đặt tại Cục Công tác phía Nam (số 170 Nguyễn ĐìnhChiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh);

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đặt tại Đại diện Vănphòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng (số 58Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch được bố trí ở nơi thuận tiện, bảo đảm các điều kiệnvật chất cần thiết để công dân đến trình bày, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh.

3. Phòng tiếp công dân phải cóbiển ghi “Phòng tiếp công dân” niêm yết Nội quy tiếp công dân và Lịch tiếp côngdân.

Điều 5. Người được giao nhiệm vụtiếp công dân

1. Người thường trực tiếp công dânlà công chức thuộc biên chế của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch doChánh Thanh tra phân công làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Phòng tiếpcông dân.

2. Người tiếp công dân của các đơnvị khác trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cán bộ, công chức, viênchức thuộc biên chế của đơn vị được Thủ trưởng vị phân công tiếp công dân tạicác địa điểm tiếp công dân của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp Thủ trưởng các đơn vị không thể trựctiếp tiếp công dân.

Điều 6. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tiếp công dân

1. Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tiếp công dân để ghi nhậnvà giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc lĩnh vực của đơnvị mình quản lý. Trường hợp vì lý do khách quan không thể tiếp công dân thìphải cử cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình tiếp công dân và chịutrách nhiệm về cán bộ, công chức, viên chức đó đã tiếp công dân và trả lời côngdân.

2. Chánh Thanh tra bộ có tráchnhiệm tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần; Trường hợp vì lý do khách quan khôngthể tiếp công dân theo lịch thì phải tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theohoặc ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân.

3. Người thường trực tiếp công dâncó trách nhiệm cùng dự tiếp công dân với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp côngdân

1. Bộ trưởng tiếp công dân vàongày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làmviệc tiếp theo.

Ngoài thời gian tiếp công dân địnhkỳ hàng tháng, Bộ trưởng có thể tiếp công dân vào những ngày khác khi có yêucầu đột xuất hoặc theo đề nghị của Chánh Thanh tra.

Trường hợp Bộ trưởng không thểtiếp công dân theo lịch đã định thì Thứ trưởng hoặc Chánh Thanh tra hoặc Thủtrưởng đơn vị trực thuộc Bộ được Bộ trưởng ủyquyền để tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Bộ trưởng.

2. Chánh Thanh tra chủ trì, phốihợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Bộ trưởng tiếp công dân.

3. Khi Bộ trưởng tiếp công dân,Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm cùng dự tiếpcông dân theo yêu cầu của Bộ trưởng.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN;NHIỆM VỤ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN KHI ĐẾN PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn củangười tiếp công dân

1. Người tiếp công dân có nhiệm vụ:

Mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻcông chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định, giới thiệu họ tên, chức vụcủa mình để công dân biết.

Có thái độ đúng mực, không gâyphiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở, trì hoãn việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh,kiến nghị của công dân; không được tiết lộ những thông tin, tài liệu, danh tínhcủa người tố cáo.

Báo cáo Thủ trưởng đơn vị về cáctrường hợp công dân yêu cầu Thủ trưởng đơn vịtiếp.

Thực hiện quy định tại các khoản2, 5, 9 Điều 9 của Quy chế này.

2. Người tiếp công dân có cácquyền quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 10 của Quy chế này.

Điều 9. Nhiệm vụ của ngườithường trực tiếp công dân

1. Là đầu mối tiếp công dân vàhướng dẫn công dân, thực hiện phối hợp tiếp công dân với các đơn vị trực thuộcBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tiếp công dân tại địa điểm tiếp côngdân.

2. Tiếp xúc ban đầu với công dânđể nắm rõ mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của công dân; giải thích, hướng dẫn,ghi chép nội dung tiếp công dân theo quy định.

3. Đối với công dân đến tố cáokhông thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bộ thì báo cáo Chánh Thanh tra để chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giảiquyết.

4. Đối với những khiếu nại, phảnánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Bộ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thì hướng dẫn người khiếunại, phản ánh, kiến nghị đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Đối với khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng thì báo cáo Chánh Thanhtra để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

6. Thông báo cho Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ tiếp công dân hoặc cử ngườitiếp công dân khi công dân đến tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có nộidung liên quan đến thẩm quyền giải quyết củaThủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

7. Báo cáo Chánh Thanh tra, ChánhVăn phòng và thông báo cho Bảo vệ cơ quan có biện pháp giải quyết kịp thời, ổnđịnh tình hình và trật tự công sở trong trường hợp công dân gây mất trật tự tạikhu vực tiếp công dân.

8. Báo cáo Chánh Thanh tra đối vớinhững trường hợp công dân yêu cầu được Bộ trưởng tiếp.

9. Theo dõi, thống kê, tổng hợp,báo cáo tình hình tiếp công dân theo quy định.

Điều 10. Quyền của người thườngtrực tiếp công dân

1. Yêu cầu công dân nêu rõ họ tên,địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân,giấy ủy quyền (nếu có).

2. Yêu cầu xuất trình thẻ luật sưtrong trường hợp có Luật sư giúp đỡ ngườikhiếu nại, tố cáo

3. Từ chối tiếp dân trong nhữngtrường hợp sau: Vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật được cơ quannhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản;khiếu nại không thuộc thẩm quyền giảiquyết của Bộ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ sau khi đã hướng dẫn, giảithích, trả lời đầy đủ; người đang trong tình trạng say do dùng chất kích thích,người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điềukhiển hành vi của mình; những người vi phạm nội quy tiếp công dân ; Những trườnghợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu công dân trình bày đầyđủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, lý do và yêucầu giải quyết, cung cấp những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếunại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

5. Yêu cầu công dân viết thành vănbản hoặc người tiếp công dân ghi chép nội dung công dân trình bày, yêu cầu côngdân ký xác nhận hoặc điểm chỉ vào văn bản đó.

6. Yêu cầu công dân ký hoặc điểmchỉ vào biên nhận các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo,phản ánh, kiến nghị do công dân cung cấp.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạncủa Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ

1. Trong việc tiếp công dân, Thủtrưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều8, các khoản 5 Điều 9 và Điều 10 của Quy chế này.

2. Đối với khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết mà vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sởgiải quyết thì Thủ trưởng đơn vị phải trả lời ngay cho công dân biết; nếu vụviệc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết vàngười cần liên hệ để biết kết quả giải quyết.

Điều 12. Quyền của công dân khiđến trụ sở tiếp công dân

1. Góp ý kiến bằng văn bản, ghi sổgóp ý hoặc trực tiếp trình bày; tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp phápkhiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị bằng đơn thư hoặc trực tiếp trình bày.

2. Được hướng dẫn, giải thích, trảlời về những nội dung mình đã trình bày.

3. Khiếu nại, tố cáo, phản ánh vớiThủ trưởng trực tiếp của người tiếp công dân nếu người tiếp công dân có hành vigây cản trở, phiền hà, sách nhiễu khi làm nhiệm vụ.

4. Được nhận thông báo về tiếpnhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

5. Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địachỉ, bút tích hoặc ghi âm của mình khi thực hiện quyền tố cáo.

Điều 13. Nghĩa vụ của công dânkhi đến trụ sở tiếp công dân

1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuấttrình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có).

2. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quytiếp công dân và sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

3. Trình bày trung thực sự việc,cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị của mình khi có yêu cầu, ký xác nhận những nội dung đã trình bàykhi được người tiếp công dân yêu cầu.

4. Cử đại diện để trình bày vớingười tiếp công dân khi có nhiều người đến trụ sở tiếp công dân để khiếu nại,tố cáo cùng một nội dung.

5. Không được lợi dụng quyền khiếunại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhànước, người thi hành công vụ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nộidung khiếu nại, tố cáo của mình.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH TRA VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘCBỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG VIỆC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 14. Quan hệ của công chứcthường trực tiếp công dân với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

1. Đối với khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị của công dân có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nàothì người thường trực tiếp công dân thông báo cho Thủ trưởng đơn vị đó phối hợp tiếp công dân.

2. Khi nhận được yêu cầu tiếp côngdân do người thường trực tiếp công dân thông báo, Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bộ trong phạm vi trách nhiệm của mình phải trực tiếp tiếp công dân và trảlời công dân trong thời hạn luật định.

3. Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bộ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo phải cung cấp danh sáchngười tiếp công dân cho người thường trực tiếp công dân để liên hệ trong trườnghợp Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ không trực tiếp tiếp công dân.

Điều 15. Quan hệ của Chánh Thanhtra với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

1. Khi nhận được yêu cầu tiếp côngdân do người thường trực tiếp công dân thông báo, nếu Thủ trưởng các đơn vịtrực thuộc Bộ không thực hiện thì người thường trực tiếp công dân báo cáo ChánhThanh tra để đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đó thực hiện kịp thời. Saukhi Chánh Thanh tra đã đôn đốc mà Thủ trưởng các đơn vị không tiếp công dân hoặckhông phân công người tiếp công dân thì Chánh Thanh tra có trách nhiệm báo cáoBộ trưởng.

2. Nếu nội dung khiếu nại, tố cáo,phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nướccủa nhiều đơn vị thuộc Bộ thì Chánh Thanh tra tiếp công dân và phối hợp các đơn vị có liên quan xem xét, trảlời công dân trong thời gian luật định.

3. Chánh Văn phòng Bộ phối hợp vớiChánh Thanh tra bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho Phòng tiếpcông dân, chủ động xử lý các trường hợp gây mất trật tự tại địa điểm tiếp côngdân.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Thanh tra giúp Bộ trưởngquản lý công tác tiếp công dân ở cơ quan Bộ; chủ động phối hợp với Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tốt việctiếp công dân; theo dõi, kiểm tra, đônđốc, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc Quy chếnày.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Cục côngtác phía Nam, Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố ĐàNẵng trong phạm vi trách nhiệm của mình hàng tháng, quý,6 tháng, 9 tháng, cả năm hoặc đột xuất báo cáo bằng văn bản gửi Thanh tra Bộ về kết quảcông tác tiếp công dân tại đơn vị để Chánh Thanh tra tổng hợp, báo cáo địnhkỳ với Bộ trưởng và Tổng Thanh tra theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh vềBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Thanh tra Bộ) để xem xét, sửa đổi, bổ sungkịp thời.

Điều 17. Khen thưởng và xử lývi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tíchtrong công tác tiếp công dân được biểu dương, khen thưởng kịp thời theo quyđịnh của pháp luật.

2. Tổchức, cá nhân nào vi phạm các quy định của Quy chế nàythì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lýtheo quy định của pháp luật.