ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1994

 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V việc ban hành quy định lập qu "An ninh trật tự"

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa I ngày 10/8/1994,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định lập quỹ an ninh trật tự" đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa I kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10/8/1994.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm