UỶ BAN DÂN TỘC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 333/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ QUAN UỶ BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ công văn số 14-HD/BCĐ ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương về hướng dẫn thực hiện Thông báo số 159-TB/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Uỷ ban Dân tộc, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc – Trưởng Ban;

2. Ông Đinh Quế Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Phó trưởng Ban;

3. Ông Hoả Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Uỷ ban – Uỷ viên;

4. Bà Hoàng Phương Hoa, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Uỷ ban – Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Hữu Giảng, Chánh Thanh tra Uỷ ban – Uỷ viên;

6. Ông Đinh Đức Cần, Phó Tổng Biên tập Báo Dân tộc & Phát triển – Uỷ viên;

7. Ông Phan Bằng Sơn, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ – Uỷ viên Thư ký.

Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc Uỷ ban.

3. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Uỷ ban xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo mục đích, yêu cầu, nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Uỷ ban, Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý và cả năm.

5. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Uỷ ban và tổng hợp báo cáo với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban.

6. Chuẩn bị nội dung, tiếp đón và làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ khi có yêu cầu.

7. Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo lĩnh vực và đơn vị được phân công phụ trách.

Điều 3: Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

Điều 4:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 190/QĐ-UBDT ngày 21/7/2003 và Quyết định số 96/QĐ /UBDT ngày 02/4/2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Uỷ ban Dân tộc.

Điều 5: Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆMKsor Phước