ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 161/TTr-CT ngày 08 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

- Thành phố Nha Trang: 6.000 đồng/kg.

- Thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm: 5.000 đồng/kg.

- Huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn: 4.000 đồng/kg.

Điều 2. Giá thóc thu thuế quy định tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 dùng để tính, lập sổ bộ thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HB, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải