ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013,Luật Công chứng số năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 653/TTr-STNMT ngày 31/12/2015; Báo cáo số 211/BC-STP ngày 30/12/2015 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo văn bản pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2022 ? Phụ lục hợp đồng có cần công chứng hay không ?

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh PhúcVề việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh PhúcVề việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 18/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc“Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Sông Lô sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện”; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện”.

Lý do: Các Quyết định nêu trên không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng,văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ởtrên địa bàn tỉnhđược thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 3.Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứngtrên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang