ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v uỷ quyền xác nhận các tập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung sau khi

Uỷ ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt

___________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, sau khi ký Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải ký xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của các tập Báo cáo kèm theo.

Xét đề nghị của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về naâng cao vai trò và trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác rà soát, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận các tập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ) sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận các tập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đã được uỷ quyền tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Dũng