ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định về Chương trình hỗ trợ làm nhà ở

cho cán bộ tăng cường, cán bộ y tế các xã ĐBKK

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị quyết khóa XII kỳ họp thứ 6 ngày 02/7/2002 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ làm nhà cho cán bộ tăng cường, cán bộ y tế các xã và nhà ở cho giáo viên thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai tại Tờ trình số: 471/TTr-KHĐT ngày 6 tháng 8 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho cán bộ tăng cường, cán bộ y tế các xã ĐBKK trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã tổ chức thực hiện Chương trình này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, các xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh