HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 334-CT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG(VIETFRACHT) THUỘC BỘ NGOẠI THƯƠNG SANG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộtrưởng ngày 04 tháng 07 năm 1981;

Theo đề nghị của Bộ Ngoại thương và Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Chuyển giao nhiệmvụ thuê tàu nước ngoài và trong nước do Bộ Ngoại thương phụ trách sang Bộ Giaothông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải hoàn toàn đảmnhận việc vận chuyển hàng xuất nhập khẩu bằng đường biển cho các chủ hàng trongnước (trung ương và địa phương) và chủ hàng nước ngoài có quan hệ buôn bán vớinước ta bằng đội tàu của ngành và thuê tàu ngoài.

Điều 2. – Để đảm bảo hoạtđộng bình thường, Bộ Ngoại thương bàn giao toàn bộ tổ chức và các công việc củaTổng Công ty vận tải ngoại thương (Vietfracht) sang Bộ Giao thông vận tải, baogồm:

a) Tổ chức, cán bộ, công nhân viên,tài sản, trụ sở làm việc trong nước và ngoài nước (kể cả đại diện ở nước ngoàivà trong nước), các tài khoản, số dư nợ, số dư có tiền trong nước và ngoại tệ.

b) Các hợp đồng thuê tàu, các hợpđồng vay vốn kinh doanh.

Điều 3. – Bộ trưởng Tổng thưký Hội Đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Ngoại thương, Tàichính, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương vàcác Bộ, ngành khác có liên quan thi hành quyết định này.

Điều 4. – Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký. Việc bàn giao phải hoàn thành trước ngày 20-10-1984.

Quy định trong các văn bản trướcđây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu