ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3340/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tìnhhình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014của UBND tỉnh về ban hành quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung,gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban thuộc thẩm quyềngiải quyết của UBND cấp huyện (Phục lục 1), 03 thủ tục hành chính mới ban hànhthuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định (Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNgô Đông Hải

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNHTHUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chủtịch UBND tỉnh Bình Định).

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chủtịch UBND tỉnh Bình Định).

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

02

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

03

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng