ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3344/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2015

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 ca Chính ph v lập, phê duyệt và quản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 ca Chính ph sửa đi b sung mt sốđiều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKH ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điu chỉnh và công b quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch phát trin ngành Y tế tnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Càn cứ Công văn số 5932/UBND-VX ngày 04/9/2015 của UBND tnh v việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 2602/TTr-SYT ngày 28/10/2015 củaSở Y Tế về việc xin phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đu tư tại Công văn s2143/SKHĐT - KTN ngày 04/11/ 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát trin ngành Y tế tnh Khánh Hòa đến năm 2020 với các nội dung sau:

a) Phần bốn, mục C, khoản 1.4 Quy hoạch phát triển bệnh viện tuyến huyện/thị như sau:

1.4.7Bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang.

- Qui mô bệnh viện: 200 giường

- Địa đim đầu tư: trong khu đô thị mới Lê Hồng Phong - Venesia (khu II) phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

- Dự kiến tng mức đầu tư: 233 t đồng

- Ngun vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh (từ khon thu chuyn quyền s dụng đất các cơ sởPhòng khám đa khoa khu vực và nhà hộ sinh khu vực của thành ph Nha Trang).

- Thi gian thực hiện: 2016 - 2017

b) Phần bốn, mục C, khon 2 Quy hoạch phát triển phòng khám đa khoa khu vực và nhà hộ sinh khu vực như sau:

2.1 Thành phố Nha Trang đến năm 2020 không còn phòng khám đa khoa khu vực và nhà hộ sinh khu vực.

c) Phần bốn, mục C, khoản 3 Quy hoạch phát triển trạm y tế xã phưng và phân trạm y tế như sau:

B sung xây dựng mới 03 phân trạm y tế:

- Tại huyện Vạn Ninh xây dựng mới 02 phân trạm y tế: Phân Trạm y tế tại thôn Ninh Tân và phân Trạm y tế tại thôn Điệp Sơn thuộc xã Vạn Thạnh.

- Tại thị xã Ninh Hòa xây dựng mới 01 phân trạm y tế: Phân Trạm y tế Ninh Phú thuộc xã Ninh Phú

Dự kiến tổng mức đầu tư của 03 phân trạm y tế: 6,3 tỷ đng

Thời gian thực hiện: năm 2016 - 2017

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh (trong nguồn vốn đầu tư của Dự án đu tư cải tạo, nâng cấp 25 trạm y tế xã phường)

Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định s996/QĐ-UBND ngày20/4/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Ch tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và Thủ trưng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
-
Bộ Y tế (để b/c);
- T
T. Tnh ủy, TT.HĐND tnh (đ b/c);
- TT
.UBND tỉnh;
-
Lãnh đạo VP UBND tnh;
-
Trung tâm Công báo (02 bn);
-
Lưu: VT, PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Duy Bắc