BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 335/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃHỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hộisố 71/2006/QH11 ;
Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bảo hiểm xã hộiViệt Nam thông báo mức phạt xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưađóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại Khoản 3 Điều 138 Luật Bảo hiểm xã hộilà 10,5%/năm (tương đương với 0,875%/tháng)

Điều 2. Mức phạt này ápdụng từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểmxã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính,Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Chi, Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BHXH: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân; Ban Cơ Yếu Chính phủ;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, KHTC (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương