UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3359/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỤNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủvề kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứngchỉ kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xâydựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vựcxây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vichức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBNDtỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định bổ sung một số quy định về thủ tụchành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1193/TTr-SXD ngày 14/12/2011 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này một số thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốccác sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm soát TTHC;
- Bộ Xây dựng;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Bình;
- TT Công báo, TT Tin học;
- Lưu VT, KSTTHC(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN