ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 336/2011/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3719/2007/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 133/TC-QLG ngày 13/ 01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định điều chỉnh mức phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Phụ lục kèm quyết định này.

Điều 2. Đối tượng nộp phí, đơn vị thu phí tham quan danh lam thắng cảnh.

- Đối tượng nộp phí: Người tham quan danh lam thắng cảnh có quy định thu phí tại Điều 1.

- Đơn vị thu phí: Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí tại các danh lam thắng cảnh của tỉnh.

Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí tham quan danh lam thắng cảnh.

- Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (đơn vị thu phí tham quan Vịnh Hạ Long) được trích lại một phần phí thu để phục vụ cho công tác thu phí và công tác chuyên môn được giao theo quy định tại Quyết định số 3719/2009/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến hết 31/3/2011).

- Đơn vị thu phí tại Khu du lịch sinh thái Lựng Xanh - thị xã Uông Bí: Được trích trích để lại 10% trên tổng số phí thu được để phục vụ cho công tác thu phí, số còn lại 90% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thu phí tại Khu Thác Mơ - huyện Yên Hưng: Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và được sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế.

- Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu phí tại các điểm thu phí; tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền phí theo quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 3719/2009/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời điểm áp dụng các mức thu:

- Mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long: Áp dụng từ ngày 01/4/2011.

- Mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu Lựng Xanh - thị xã Uông Bí và khu Thác Mơ - huyện Yên Hưng, áp dụng sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

PHỤ LỤC

VỀ MỨC GIÁ ĐIỀU CHỈNH PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3719/2007/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 336/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí thu phí

I. Đối với các điểm hang động, điểm tham quan có đầu tư trên vịnh Hạ Long.

1

Tham quan trên Vịnh ban ngày

-

Người lớn

Đồng/người/lần

40.000

-

Trẻ em

Đồng/người/lần

20.000

2

Tham quan trên Vịnh ban đêm (ngủ lại trên tàu)

-

Người lớn

Đồng/người/lần

40.000

-

Trẻ em

Đồng/người/lần

20.000

3

Tham quan các điểm hang động Thiên Cung – Đầu Gỗ, điểm hang Sửng Sốt (mức phí chưa bao gồm phí tham quan trên Vịnh)

-

Người lớn

Đồng/người/lần/điểm

40.000

-

Trẻ em

Đồng/người/lần/điểm

20.000

4

Tham quan các điểm Mê Cung, điểm Ti Tốp, điểm Trung tâm văn hoá Làng chài Cửa Vạn (mức phí chưa bao gồm phí tham quan trên Vịnh)

-

Người lớn

Đồng/người/lần/điểm

20.000

-

Trẻ em

Đồng/người/lần/điểm

Không thu

*

Mức vé tham quan tại các điểm 1, 2, 3, 4 Mục I đã bao gồm phí bảo hiểm: 500 đồng/người/vé.

II. Danh lam thắng cảnh đối với Khu Thác Mơ - huyện Yên Hưng và Khu Du lịch sinh thái Lựng Xanh - Thị xã Uông Bí.

1

Tham quan điểm du lịch Khu Thác Mơ – huyện Yên Hưng

Đồng/người/lần

5.000

2

Tham quan điểm du lịch sinh thái Lưng Xanh – thị xã Uông Bí

Đồng/người/lần

5.000