ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về giá cước vận tải hành khách, hàng hóa lệ phí bến xe,

lệ phí trông giữ xe và hoa hồng bán vé

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Tờ trình liên ngành Tài chính - vật giá, giao thông vận tải tại số 388/CV-LN ngày 24/8/1994 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho thực hiện giá cước vận tải hành khách, hàng hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Bảng giá cước vận tải hành khách, hàng hóa, lệ phí bến xe, lệ phí trông giữ xe qua đêm và hoa hồng bán vé".

Điều 2. Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này kể từ ngày 01/10/1994. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Cục trưởng cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thào A Tráng