UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình xếp loại doanh nghiệp nhà nướcvà xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5521/STC-TCDN ngày 25 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố, các thành viên Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Nguyễn Trung Tín

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÉP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
VÀ XÉP LOẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIAM ĐỐC
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND

ngày tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng :

Quy trình này quy định phạm vi, trình tự, thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; thời hạn giải quyết; trách nhiệm của các thành viên Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là Hội đồng), thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng trong việc xử lý hồ sơ.

Đối tượng áp dụng của Quy trình này bao gồm :

A. Các doanh nghiệp nhà nước :

1. Công ty nhà nước bao gồm :

- Công ty nhà nước độc lập.

- Tổng Công ty nhà nước (Tổng Công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, Tổng Công ty do các Công ty tự đầu tư và thành lập)

2. Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty nhà nước.

3. Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

4. Công ty cổ phần, Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên có vốn góp chi phối của Nhà nước.

B. Thành viên Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng.

II. Mục đích và yêu cầu của Quy trình :

- Nhằm quy định rõ ràng, cụ thể trình tự, thủ tục xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

- Phân định rõ công việc, trách nhiệm cá nhân là thành viên Hội đồng và thành viên Tổ chuyên viên giúp việc trong việc xử lý, thẩm định hồ sơ, tạo sự thuận lợi, nhanh chóng trong phối hợp xử lý việc thẩm định hồ sơ xếp loạidoanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

- Đảm bảo việc thẩm định hồ sơ xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước được tiến hành chặt chẽ, chính xác và đúng thời hạn quy định.

Phần II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ TH

I. Quy trình xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước :

1. Quy trình xếp loại doanh nghiệp nhà nước :

a) Trình tự :

- Bước 1 : Doanh nghiệp nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp cùng thời điểm với báo cáo tài chính theo quy định, gửi về Chi cục Tài chính doanh nghiệp :

+ Tổng Công ty nhà nước : trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

+ Doanh nghiệp độc lập : trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

- Bước 2 : Chi cục Tài chính doanh nghiệp tổng hợp báo cáo xếp loại các doanh nghiệp.

Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định trình Hội đồng.

- Bước 3 : Trên cơ sở trình của Tổ chuyên viên giúp việc, Hội đồng sẽ họp để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các doanh nghiệp, xếp loại doanh nghiệp.

- Bước 4 : Hội đồng trình Ủy ban nhân dân thành phố kết quả xếp loại và báo cáo Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ, thủ tục :

- Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính. Cụ thể :

+ Biểu số 2 đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

+ Biểu số 3 đối với doanh nghiệp thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích của Nhà nước.

+ Biểu số 4 đối với Tổng Công ty nhà nước.

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hồ sơ được lập thành 08 bộ.

2. Quy trình xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước :

a) Trình tự :

- Bước 1 : Doanh nghiệp nộp báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng thời điểm với báo cáo tài chính theo quy định, gửi về Chi cục Tài chính doanh nghiệp :

+ Tổng Công ty nhà nước : trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

+ Doanh nghiệp độc lập : trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

- Bước 2 : Chi cục Tài chính doanh nghiệp tổng hợp báo cáo xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp lập.

Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định trình Hội đồng.

- Bước 3 : Trên cơ sở trình của Tổ chuyên viên giúp việc, Hội đồng sẽ họp để thẩm định việc xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp.

- Bước 4 : Hội đồng trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định kết quả xếp loại.

b) Hồ sơ, thủ tục :

- Biểu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính

- Báo cáo đánh giá kết quả quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Giám đốc.

Hồ sơ được lập thành 08 bộ.

II. Phân công thành viên Hội đồng :

a) Chế độ làm việc :

+ Đối với thành viên Hội đồng :

- Trực tiếp nghiên cứu các báo cáo của doanh nghiệp và các kết quả

giám sát doanh nghiệp của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước, có thể chất vấn kiểm tra các số liệu, báo cáo của doanh nghiệp.

- Trực tiếp họp Hội đồng. Trong trường hợp đột xuất không thể tham dự, ủy quyền người trình bày với Hội đồng các ý kiến của mình hoặc gởi bằng văn bản cho Hội đồng các ý kiến theo sự phân công.

+ Đối với thành viên Tổ giúp việc :

- Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng họp trên nguyên tắc bàn bạc, thảo luận, thống nhất, tôn trọng ý kiến của các thành viên tham gia.

- Trường hợp thành viên vắng mặt thì phải thông báo bằng văn bản cho Tổ trưởng Tổ chuyên viên, trong đó ghi rõ ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xếp loại.

b) Phân công :

1. Chủ tịch Hội đồng :

Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Hội đồng xếp loại Doanh nghiệp nhà nước và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc các doanh nghiệp.

2. Thường trực Hội đồng - Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp :

- Tiếp nhận hồ sơ xếp loại doanh nghiệp nhà nước và hồ sơ xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc từ các Tổng Công ty, Công ty nhà nước độc lập.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo xếp loại doanh nghiệp và báo cáo xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc do các doanh nghiệp lập.

- Chủ trì xếp lịch với các thành viên Hội đồng thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo xếp loại doanh nghiệp và báo cáo xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp do Tổ chuyên viên giúp việc trình.

- Có ý kiến về tình hình chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp về chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán; tình hình chấp hành chế độ báo cáo tài chính và tình hình khác.

- Có ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các doanh nghiệp công ích.

- Dự thảo các báo cáo tổng hợp của Hội đồng trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính phê duyệt theo thẩm quyền.

- Đảm bảo thời hạn thực hiện thẩm định xếp loại doanh nghiệp, xếp loại HĐQT, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính theo thời hạn quy định trước ngày 30 tháng 6 của năm sau.

3. Thành viên Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội :

- Phối hợp với thành viên của Hội đồng thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo xếp loại doanh nghiệp và báo cáo xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp.

- Có ý kiến về tình hình chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp về lĩnh vực lao động, việc xây dựng và đăng ký đơn giá tiền lương, tình hình chấp hành các quy định về an toàn lao động; tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm đối với người lao động và các tình hình khác.

- Có ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các doanh nghiệp công ích.

4. Thành viên Phó Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố :

- Phối hợp với thành viên của Hội đồng thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo xếp loại doanh nghiệp và báo cáo xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp.

- Có ý kiến về tình hình chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong việc thực hiện đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp; tình hình chấp hành của các Tổng Công ty, Công ty nhà nước trong việc phát hành tăng vốn điều lệ tại các Công ty cổ phần và các tình hình khác.

- Có ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các doanh nghiệp công ích.

5. Thành viên Phó Cục trưởng Cục Thuế :

- Phối hợp với thành viên của Hội đồng thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo xếp loại doanh nghiệp và báo cáo xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp.

- Có ý kiến về tình hình chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, tình hình chấp hành nghĩa vụ thu nộp ngân sách, tình hình thực hiện chế độ quyết toán thuế và các tình hình khác.

- Có ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các doanh nghiệp công ích.

6. Thành viên Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố :

- Phối hợp với thành viên của Hội đồng thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo xếp loại doanh nghiệp và báo cáo xếp loại Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp.

- Có ý kiến về tình hình chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, tình hình chấp hành pháp luật của người đứng đầu doanh nghiệp và tình hình khác.

- Có ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các doanh nghiệp công ích.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy trình này.

Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thường trực Hội đồng có trách nhiệm xem xét, tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trung Tín