ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định ban hành kèm

theo Quyết định số 297/1998/QĐ-UB ngày 09/11/1998

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 297/1998/QĐ-UB ngày 09/11/1998 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định quản lý Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 297/1998/QĐ-UB ngày 09/11/1998 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

a) Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi như sau :

3. Giúp UBND tỉnh tiếp nhận, thẩm định đơn, hồ sơ xin cấp, gia hạn, trả lại giấy phép hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khai thác tận thu theo thẩm quyền của UBND tỉnh; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản, đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của tỉnh, giúp UBND tỉnh chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến đối với việc cấp các giấy phép hoạt động khoáng sản khi Bộ công nghiệp có yêu cầu.

b) Khoản 4 Điều 5 được sửa đổi như sau:

4. Chỉ đạo phòng công nghiệp (hoặc bộ phận theo dõi công nghiệp) huyện, thị xã thực hiện chức năng giúp UBND huyện, thị xã trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Phòng công nghiệp huyện, thị xã chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Công nghiệp, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên định kỳ về tình hình bảo vệ khoáng sản trên địa bàn với UBND huyện, thị xã và Sở Công nghiệp.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng