TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 337/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG HỆ THỐNGPHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TANDTC ngày 02 tháng5 năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế quản lý, khaithác, sử dụnghệ thống thư điện tử và cácphần mềm nội bộ của Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TANDTC ngày 21 tháng11 năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt kết quả đấuthầu về gói thầu “Nângcấp hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòaán nhân dân”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộvà Ban Quản lý Dự án “Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòaán nhân dân”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng hệ thống “Nâng cấp hệ thốngphần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân” vào phục vụ công tác quảnlý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân, từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tòaán nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh cụ thể như sau:

1. Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao:

a) Là đơn vị trực tiếp thực hiện quản lý, sử dụngvà khai thác Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân.

b) Cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức của Tòa ánnhân dân tối cao vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật dữliệu vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân của các Tòa án nhândân cấp tỉnh.

d) Phối hợp với Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhândân tối cao hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ tin học, các vướng mắc phát sinhliên quan đến cập nhật, sử dụng Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhândân; đánh giá tình hình kết quả thực hiện; đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Tòaán nhân dân tối cao trong việc ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm thựchiện có hiệu quả Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân.

đ) Phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa ánnhân dân tối cao trong công tác khen thưởng đối với các Tòa án nhân dân thựchiện tốt; đề xuất xử lý đối với các Tòa án nhân dân có vi phạm.

2. Vụ Thống kê - Tổnghợp Tòa án nhân dân tối cao:

a) Là đơn vị thực hiện chuyên môn, kỹ thuật về côngnghệ thông tin bảo đảm cho hoạt động ứngdụng Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân trong công tác quản lýcán bộ, công chức.

b) Phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa ánnhân dân tối cao trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý các vướng mắcphát sinh trong quá trình cập nhật, sử dụng Phần mềm quản lý cán bộ, công chứcTòa án nhân dân.

3. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương:

a) Tổ chức cập nhật dữ liệu của cán bộ, công chứcTòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quảnlý vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân, bảo đảm đầy đủ,chính xác, kịp thời theo Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cánbộ, công chức Tòa án nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-TANDTC ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

b) Bố trí, phân công cán bộ, công chức chuyên tráchcập nhật dữ liệu vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân; thườngxuyên kiểm tra việc cập nhật và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tòa án nhân dântối cao về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụtrưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: Vụ TKTH, Vụ TCCB (TH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn