ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 337/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU PHỐI KỊP THỜI VẬT TƯ HÀNG HÓA TRƯNG MUA ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA SẢN XUẤTVÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miềnNam Việt Nam ;
- Căn cứ quyết định số 212/CP ngày 30-10-1976 của Hội đồng Chánh phủ về việc trưngmua hàng hóa và nguyên liệu tồn kho ;
- Xét đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo trưng mua và ông Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Mặc dù việc tínhgiá và thanh toán với các chủ hộ chưa xong, các cơ quan trưng mua có tráchnhiệm tổ chức điều vận số vật tư, hàng hóa đã trưng mua về những nơi quy địnhđể tiện việc phân phối, kịp thời phục vụ cho các nhu cầu của sản xuất và đờisống nhân dân.

Điều 2.- Các cơ quantrưng mua phải tạm ứng cho các chủ hộ có hàng hóa, vật tư trưng mua một số tiềnmặt không quá mức quy định.

Điều 3.- Đối với nhữngvật tư, hàng hóa cồng kềnh, chưa thể điều phối kịp thì cơ quan trưng mua đượcquyền trưng thuê hoặc tạm mượn các nhà kho, cửa hàng, giá kê, dụng cụ cân đongvà các phương tiện bảo quản hàng hóa, vật tư của chủ hộ để làm kho chứa và cửahàng cung ứng cho các nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trong thành phố.

Điều 4.- Các Ông ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo trưng mua, Chủnhiệm Ủy ban Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chiếu quyết địnhthi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu