ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm1999 của Chính Phủ , số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-9-1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 52/CP ,NĐ 12/CP , NĐ 88/CP , NĐ 14/NĐ-CP của Chính phủ của các Bộ ngành Trung ương.

Để cụ thể hoá thêm một bước Nghị quyết số: 55/1998-HĐNDK5 ngày 23/7/1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá V kỳ họp lần 10.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay ban hành kèm theo quyết định bảng quy định phân cấp quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

ĐIỀU II: Các ông, bà: Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Đấu