ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng

và kiểm tra sau cấp giấy phép xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật,

nhà ở đô thị trên địa bàn thị xã Hà Giang

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UNBD ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 04/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1933/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UNBD tỉnh Hà Giang Ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã;

Căn cứ hướng dẫn số 54/HD-SXD ngày 17/03/2008 của sở Xây dựng V/v hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra sau cấp phép xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà ở đô thị trên địa bàn thị xã.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 257/2007/QĐ-UBND , ngày 24/01/2007 của UBND thị xã.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND UBND thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UNBD các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Mạnh Lợi

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA SAU CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ GIANG

“ Ban hành kèm theo Quyết định số: 3376/2008/QĐ-VBND ngày 25/11/2008

nhân dân thị xã Hà Giang"

Để thống nhất và tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã, UBND thị xã Hà Giang hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kiểm tra quá trình thực hiện sau cấp giấy phép trên địa bàn thị xã Hà Giang như sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trước khi khỏi công, phải có giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/NĐ-CP , ngay 29/9/2006 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 16/CP và Nghị định 112/CP ) trừ những công trình sau:

a) Miễn giấy phép xây dựng với các công trình nhà ở sửa chữa nhỏ, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình; nhà ở riêng lẻ ở vùng sâu vùng xa không thuộc đô thị.

b) Không cấp phép xây dựng cho những hộ gia đình xin phép xây dựng nhà ở kiên cố có diện tích đất xây dựng nhỏ hơn 30m2, bề ngang nhỏ hơn 2,5m.

2. Việc cấp phép xây dựng tạm áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện, trong giấy phép ghi rõ thời gian được tồn tại. Hết thời hạn tồn tại, nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì chủ đầu tư tự phải phá dỡ công trình, nếu chưa thực hiện quy hoạch phải xin phép gia hạn.

Phần II

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

I. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình và nhà ỏ đô thị:

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, theo quy định theo điều 18 Nghị định 16/CP ; khoản 10 điểu 1, Nghị định 112/CP và mục II phần II; Thông tư số 02/0007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

2. Bản sao có chứng thực hoặc công chứng giấy tờ về QSDĐ theo quy định;

3. HỒ sơ thiết kế công trình;

4. Hoá đơn nộp thuế GTGT (liên đỏ) thuế nhân công xây dựng, hoá đơn thu phí xây dựng đối với nhà ở hộ gia đình;

5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án; Kết quả thẩm định kiến trúc đối với nhà ở hộ gia đình xây dựng công trình, có số tầng vượt quá 3 tầng và nằm ở các trục đường chính nội thị; ở ngã ba, ngã tư, ngã năm các trục đường nhánh nội thị.

II. Hồ sơ được lập thành 03 bộ: Chủ hộ giữ 01 bộ, cơ quan cấp giấy phép quản lý 02bộ (01 bộ để lưu + 01 bộ gửi UNBD phường, xã để kiểm tra).

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng: ( theo biểu mẫu số 01, 02, 03 quy định niêm yết tại “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND Thị xã, có thể mua hoặc tự làm theo đúng mẫu và điền đầy đủ mọi thông tin.

2. Giấy tờ đất đai: Nộp bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng. Đối với trường hợp thế chấp phải có xác nhận của Ngân hàng hoặc Phòng Tài nguyên& Môi trường Thị xã.

3. Bản vẽ thiết kế:

a) Sơ đồ mặt bằng hiện trạng khu đất đang sử dụng: Phải được thể hiện rõ chiều dài, chiều rộng của khu đất xin giấy phép xây dựng. (Biểu mẫu số 04)

- Đối với các mặt giáp đường giao thông: Phải thể hiện rõ tên đường, hướng đi,

và điền khoảng cách từ mảnh đất được sử dụng đến tim đường.

- Đối với các mặt còn lại phải thể hiện rõ chi tiết ranh giới tiếp giáp đến các hộ liền kề.

b) Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình: (Biểu mẫu số 05)

- Sơ đồ mặt bằng hiện trạng khu đất và thể hiện thêm các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà đối với trường hợp không xây dựng hết đất được cấp. Thể hiện rõ khoảng cách tới các công trình xung quanh ( đường, rãnh ) và điểm đấu nối của hộ thống cấp nước, thoát nước từ công trình ra hệ thống đường cấp nước, thoát nước chung.

c) Bản vẽ thiết kế nhà ở gồm:

- Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng điển hình (Kết cấu móng, kích thước) theo biểu mẫu số 06.

- Bản vẽ mặt bằng các tầng (ghi rõ kích thước) theo biểu mẫu số 07.

- Bản vẽ mặt cắt dọc nhà (ghi rõ kích thước, cos cao độ nền, sàn, mái, khoảng đua của sàn, mái) theo biểu mẫu số 08.

- Bản vẽ mặt đứng chính của công trình ( đối với những công trình có mặt đứng quay ra sông Lô, sông Miện phải có cả mặt đứng quay ra sông) theo biểu mẫu số 09.

- Bản vẽ thiết kế ở phải ghi rõ tên, địa chỉ, giấy phép hành nghề người thiết kế.

Đối với trường hợp gia đình tự thiết kế phải đảm bảo được các yêu cầu về độ an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật chung của bản vẽ thiết kế.

- Đối với bản vẽ thiết kế nhà ở riêng lẻ có quy mô xây dụng > 03 tầng phải được cơ quan chuyên môn thiết kế và thẩm định đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và độ an toàn trong xây đựng.

- Đối với công trình cải tạo, sửa chữa phải có ảnh chụp cỡ (9x12) hiện trạng mặt đứng chính công trình.

Phần III

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIÂY PHÉP XÂY DỰNG

I. Trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng:

1. Chủ đầu tư, chủ hộ xây dụng đến liên hệ tại “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa” đề nghị được hưóng dẫn, mua hồ sơ xin phép xây dựng nếu cẩn.

2. Điền các nội dung theo đơn, thiết kế công trình theo biểu mẫu, công chứng hoặc chúng thực các hồ sơ giấy tờ về đất, kết quả thẩm định kèm theo hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

3. Đến cơ quan thuế phường, xã nộp thuế nhân công xây dựng (đối với nhà ở tư nhân).

4. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa”, nộp phí xây dựng và nhận giấy hẹn trả kết quả.

5. Đến nhận giấy phép xây dựng tại “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa”

6. Việc định vị xây dựng công trình do tổ chức, đơn vị, hộ gia đình tự định vị (với các khu vực đã có quy hoạch đã được công bố), hoặc thuê các đơn vị tư vấn có đủ các điều kiện hành nghề tư vấn đến định vị xây dụng công trình.

II. Bộ phận giao dịch hành chính một cửa:

1. “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa” tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng vào các ngày thứ hai, thứ tư hàng tuần và giấy hẹn trả kết quả trong thời hạn 10 ngày đối với nhà ỏ' riêng lẻ; 14 ngày đối với công trình của tổ chức, cơ quan, đơn vị kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( thời gian tính theo ngày làm việc của nhà nước quy định)

2. Tiếp nhận hồ sơ nếu hợp lộ, vào sổ theo dõi, làm phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó có hẹn ngày trả kết quả. Phiếu tiếp nhận được lập thành hai bản, một bản giao người xin cấp giấy phép xây dựng và một bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

3. Thu phí xây dựng của chủ hộ theo đúng quy định khi hồ sơ đã hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng chưa đầy đủ, không hợp lệ theo

quy định thì cán bộ tiếp nhận trực tại “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa” phải giải thích, hướng dẫn cụ thể cho người xin cấp giấy phép xây dựng chỉnh sửa. bổ xung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng.

1. Chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý đô thị thị xã ngay trong ngày, để giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

2. Có trách nhiệm kịp thời liên hệ và thông báo với chủ đầu tư, hộ gia đình, nguyên nhân hồ sơ bị phòng Quản lý đô thị thị xã trả lại.

3. Vào số giấy phép xây dựng, dóng dấu; vào sổ cấp giấy phép xây dụng dể theo dõi.

4. Vào các ngày thứ sáu hàng tuần, tổng hợp báo cáo và lập danh sách các trường hợp giải quyết cấp giấy phép xây dựng, gửi cho UNBD các Phường, xã. Chi cục thuế thị xã, gửi kem theo bảng lổng hợp gồm có:

- Hồ sơ xin phép xây dựng + bản phô tô giấy phép xây dựng của các chủ đầu tư đã giải quyết cấp giấy phép xây dựng (biểu mẫu số 10).

5. Trả giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, hộ gia đình.

6. Thu lệ phí cấp phép xây dựng 50.000đ/ lgiấy phép theo quy định.

III. Phòng Quản lý đô thị Thị xã:

1. Nhận hồ sơ, tiến hành tổ chức thẩm định hồ sơ (những hồ sơ phải thẩm định theo quy định), soạn thảo giấy phép xây dựng, trình UBND Thị xã ký giấy phép xây dựng, trong thời gian không quá 7 ngày làm việc với nhà ở rêng lẻ, 11 ngày với công trình, dự án của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2. Từ chối việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng không hợp lệ theo quy định do “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa" chuyển đến bằng văn bản. Việc từ chối này thực hiện chậm nhất vào ngày kế tiếp sau khi nhận hồ sơ.

3. Trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư, hộ gia đình biết nguyên nhân, lý do điều kiện không được cấp giấy phép xây dựng.

III. Thường trực UNBD Thị xã:

- Ký giấy phép xây dựng do Lãnh đạo phòng QLĐT trình ký (thời gian không quá 3 ngày, tính theo ngày làm việc).

PHẦN IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP VÀ CỦA TỔ CHỨC,

CƠ QUAN, HỘ GIA ĐÌNH XIN PHÉP XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA XỬ LÝ

VI PHẠM SAU CẤP PHÉP XÂY DỤNG

I. “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa”:

1. Niêm yết công khai điều kiện, trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở“ Bộ phận giao dịch hành chính một cửa”.

1. Cung cấp bằng vun bản, thông tin liên quan khỉ có yêu cầu của người xin cấp

giấy phép xây dựng. Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất ỉà sau 5 neàv, kể từ khi được yêu cầu.

2. Người tiếp nhận hồ sơ tại “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa:’ phải chịu mọi trách nhiệm khi tiếp nhận hồ sơ không đúng, đủ theo quy định.

II. Cán bộ soạn thảo giấy phép xây dựng:

1. Tiếp nhận hồ sơ để soạn thảo, trình ký, trả giấy phép xây dựng cho tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình xin cấp giấy phép xây dụng, thời gian theo đúng quy định ( phần 111).

2. Không giải quyết cấp giấy phép xây dựng dối vói chủ đẩu tư, hộ gia đình trong những trường hợp sau: Hồ sơ thiết kế nhà ở không phù hợp với mặt bằng hiện trạng thực tế xây dụng; ranh giới tiếp giáp với các hộ liền kề có tranh chấp; đất trong phạm vi quy hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện đầu tư xây dựng; xây dựng trước khi có giấy phép xây dựng. Các trường hợp vi phạm, phải lập biên bản cụ thế và trả lời cho chủ đẩu tư rõ bằng văn bản, (đối với nhũng trường hợp có ranh giới liền kề xẩy ra tranh chấp, phải giải quyết dứt điểm tranh chấp mới tiến hành cấp giấy phép xây dựng).

3. Trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng, nếu cần phải làm rõ những thông tin liên quan đến các cơ quan khác, thì cán bộ được giao soạn thảo cấp giấy phép xây dựng phải có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, hoặc xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng trước khi soạn thảo cấp giấy phép xây dựng.

Nếu quá thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn xin ý kiến, các tổ chức được hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì coi như đã đổng ý.

5. Soạn thảo giấy phép xây dựng (Theo biểu mẫu số 11,12,13).

III. Phòng Quản lý đô thị thị xã:

1. Có thông báo bằng văn bản và cho từng cán bộ được giao nhiệm vụ thụ lý giải quyết cấp phép xây dựng vể các quy hoạch có trên địa bàn thị xã, dự kiến quy hoạch, thời hạn thực hiện quy hoạch của tất cả các dự án trên địa bàn để cán bộ giải quyết cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư, hộ gia đình đung theo quy định.

2. Lãnh đạo phòng kiểm tra, chịu trách nhiệm về tính chính xác và ký xác nhận vào vị trí cuối của dòng cuối cùng của giấy phép trước khí trình ký; Trình T.Tr UNBD Thị xã ký giấy phép; Chỉ đạo, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cán bộ được giao làm công tác cấp giấy phép xây dựng.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo Đội kiểm tra đô thị phối hợp với các phường, xã kiểm tra thường xuyên các công trình xây dựng; tham mưu xử lý các trường hợp vi

phạm về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã.

IV. UBND các phường, xã:

1. Bố trí các lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát tất cả các trường hợp xây dựng trên địa bàn. Phát hiện kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm trướcUNBD thị xã về các trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng, trái với giấy phép xây dựng được cấp.

2. Các trường hợp xây dựng trái phép cụ thể:

a) Xây dựng vượt quá diện tích xây dựng được cấp;

b) Xây vượt qua số tầng được cấp phép;

c) Xây dựng không đúng loại công trình xin phép xây dựng;

d) Xây dựng không đúng ranh giới; vị trì, chỉ giới xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp;

đ) Xây dựng cơi nới; lấn chiếm; làm ảnh hưởng đến hệ thống mương, rãnh thoát nước và các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị:

e) Tất cả các trường hợp trên đều phải lập biên bản, ra Quyết định đình chỉ thi công công trình. Buộc tháo dỡ công trình trái phép và xử phạt theo thẩm quyền.

Trường hợp các công trình xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng, nhưng đúng quy hoạch, đúng ranh giới đất đai trong giấy chứng nhận QSDĐ, khi làm thủ tục cấp phép xây dựng, phải có biên bản, Quyết định xử lý vi phạm kèm theo hồ sơ xin phép xây dựng và các giấy tờ liên quan, hoặc xác nhận của chính quyền địa phương, việc đã chấp hành các hình thức xử lý vi phạm hành chính thì “Bộ phận giao dịch hành chính một cửa” mói tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng và chỉ được phép xây dựng sau khi có giấy phép xây dựng.

g) Vào ngày 20 hàng tháng phải có báo cáo và lập danh sách thống kê tất cả các trường hợp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn (Kể cả các cơ quan, đơn vị theo biểu mẫu số 10 kèm theo) Để UNBD thị xã; phòng QLĐT thị xã theo dõi, kiểm tra.

II. Ủy ban nhân dân Thị xã:( Theo điều 22 Nghị đinh 16/2005/NĐ-CP)

1. Tổ chức bộ phận kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép.

2. Thu hồi giấy phép xây dựng và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, đối với những hành vi vi phạm, trong việc thực hiện, kiểm tra, (trước, sau) cáp giấy phép xây dựng và xây dựng công trình trên địa bàn thị xã.

3. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyển không cung cấp các dịch vụ điện, nước.... đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

4. Giải quyết các khiếu nại, lố cáo về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch và dự kiến quy hoạch, thòi gian thực hiện quy hoạch của các dự án trên địa hàn cho các đơn vị chu chuyên môn liên quan đến giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

VI. Chù dầu tư, hộ gia đình xin cấp giấy phép xây dựng:

1. Mời các thành phẩn gồm có tổ nhân dân, các hộ liền kề đến vị trí đất khi định vị xây dưng công trình.

2. Chỉ đuợc phép xây dựng sau khi có giấy phép xây dựng.

3. Khi đào móng nhà, phải mời các hộ có liên quan đến ranh giới tiếp giáp ra chứng kiến. Chịu trách nhiệm giám sát suốt quá trình xây dựng, để không xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai và làm hư hỏng đến các công trình liền kề.

4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và ranh giới đất đai cùa gia đình với các hộ liền kề.

5. Xây dựng đúng theo đơn xin phép, hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng.

6. Khi có sự điểu chỉnh, thay đổi thiết kế, phải được sự chấp nhận của cơ quan cấp giấy phép.

7. Chủ đầu tư, chủ hộ xây dựng phải tự dỡ bỏ công trình nếu trong quá trình xây dựng, cải tạo công trình trái phép, không đúng quy hoạch, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lấn chiếm đất công. Trường hợp đã có biên bản, Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền mà chủ đầu tư, chủ hộ xây dựng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phá dỡ và chịu hoàn toàn mọi chi phí cho việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Phần V

GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

I. Gia hạn giấy phép xây dựng:

1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp giấy phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng. Nếu xây dựng sau thời hạn nêu trên mà chưa được gia hạn là xây dựng trái phép.

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng:

- Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng.

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.UNBD Thị xã là cơ quan gia hạn giấy phép xây dựng.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Mạnh Lợi